6 tips – så motverkar du korruption

Enligt en undersökning av EY (Ernst & Young) är förekomsten av korruption i Sverige relativt låg.

Endast sex procent av de svenska respondenterna säger sig ha upptäckt bedrägerier de senaste två åren. I vårt grannland Norge är korruption däremot desto vanligare – där är motsvarande andel drygt en fjärdedel, 26 procent. I Danmark är samma siffra 14 procent.

– Det är svårt att säga vad den betydande skillnaden beror på, men i vissa branscher är risken för korruption större, exempelvis inom olje- och gasindustrin, säger Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services på EY i Norden, i en kommentar.

Undersökningen bygger på svar från över 2 700 personer i ledande befattningar på företag i 59 länder.

Jämfört med den globala jämförelsegruppen i studien är de svenska respondenterna mindre villiga att erbjuda personliga gåvor och kontantbetalningar. Svenskarna är även mindre villiga än andra nationaliteter att förvränga företagets finansiella rapporter för att vinna eller behålla affärer.

– Sverige är ett av de minst korrupta länderna i världen, men många glömmer att den internationella arenan ser annorlunda ut. Svenska företag som agerar på andra marknader är ibland naiva och förbiser den ökade risken för mutbrott utomlands, säger Erik Skoglund.

Så motverkar du korruption
Enligt tidigare korruptionsundersökningar som gjorts finns ett antal gemensamma nämnare hos de företag som framgångsrikt arbetar mot korruption, skriver EY i ett pressmeddelande. Här är sex faktorer som kan leda till minskad korruption.

1. En styrelse som är engagerad och utmanar företagsledningens arbete mot korruption.

2. Verktyg för analys av stora mängder data används för att förbättra regelefterlevnad och korruptionsutredningar.

3. Analys av korruptionsrisker ingår i faktainsamlingsarbetet vid förvärv.

4. Företagen har en transparant och tydlig process för att hantera tips om oegentligheter.

5. Företagen har välgenomtänkta utbildningsinsatser inom anti-korruptionsområdet.

6. Internrevisonen och funktionerna för regelefterlevnad inom företagen erhåller tillräckliga resurser för att kunna genomföra ett bra arbete.