7 kommande trender i koncernrapporteringssystem

Systemleverantörerna Aaro, Unit4/Ocra, Oracle/Hyperion, IBM/Cognos och SAP har beskrivit hur de stöttar företag med att få fram koncernbokslut och beslutsunderlag av hög kvalitet och hur de utvecklar sina lösningar för att möta framtidens utmaningar.

Redan i dag sliter ekonomer runt om i landet med ökade krav på rapportering och knappa resurser. Kraven väntas öka framöver och efterfrågan på koncernrapporteringssystem som förenklar tillvaron för ekonomer ökar.

De system som finns på marknaden i dag kan hantera den legala rapporteringen för både små och stora koncerner. Vissa system har fördefinierade ”regelmotorer”, medan andra skräddarsys i samband med att systemet implementeras.

Det finns en rad trender i branschen, bland annat förbättrade processtöd, utökade analysmöjligheter och ökad användarvänlighet. Dessutom förbättras de tekniska förutsättningarna ständigt. Numera kan man till exempel lägga systemet i molnet och använda smarta telefoner och läsplattor för att konsumera informationen.

1. Behov av gemensamt system
Behovet av operativ uppföljning kopplad till den legala redovisningen ökar. Koncerner har ofta information i olika silor i dag – ett system för den legala konsoliderade informationen och ett antal andra system för den operativa uppföljningen och styrningen.

Enligt systemstödsleverantörerna har företagen behov av att utöka informationen och modelleringsmöjligheterna i koncernrapporteringssystemet för att kunna arbeta i ett gemensamt system med en gemensam datamodell och kvalitetssäkrad data.

2. Spårbarhet och koppling till affärssystem
Många av koncernrapporteringssystemen har under de senaste åren blivit uppköpta av affärssystemsleverantörer. Oracle har köpt Hyperion, Unit 4 har köpt Ocra, SAP har köpt Cartesis och Outlooksoft och IBM/Cognos köpte svenska Frango. Ett flertal av dessa leverantörer menar att spårbarhet och koppling till affärssystem är viktigt.

Det är en naturlig utveckling eftersom detta är en av deras konkurrensfördelar. Men även bortsett från det ökar kraven tydligt vad det gäller spårbarhet.

3. Bättre integration av kringprocesser
Flera leverantörer har på senare år utvecklat lösningar som stöttar olika kringprocesser i samband med den legala konsolideringen. Det handlar bland annat om att få ökad kontroll över ”local close” och processen att hantera interna mellanhavanden mellan bolag i koncernen.

Ett framgångsrikt systemstöd som har lanserats de senaste åren är möjligheten att automatisera processen kring att ta fram delårs- och årsredovisningar. Detta har tidigare krävt mycket manuellt arbete och kopplingen mot källdata, som koncernrapporterings- och andra källsystem, har varit bristfällig.

Med det nya systemstödet kan man enkelt koppla till exempel årsredovisningens data mot försystem och därmed bara ändra på ett ställe vid behov av korrigering.

En av leverantörerna som jag kommit i kontakt med lyfter även fram att det finns ett stort behov inom koncernekonomi att kunna arbeta med likviditetsplanering och de har därför tagit fram en lösning för detta på koncernnivå.

4. Analyser på konsoliderad data allt viktigare
I många koncerner är det bara i koncernrapporteringssystemet som den samlade datan om koncernen finns. Systemleverantörerna är ense om att det är viktigt för kunderna att kunna göra tillförlitliga analyser och ”what if”-scenarier på den konsoliderade datan.

Det gör att den information som konsolideras inte bara måste hantera den legala konsolideringen utan även den operativa. Detta ställer krav både på datamodeller, analysverktyg och dataintegration mot flertalet försystem. Om den legala rapporteringen följer kontoplanen och den legala strukturen ställs nu också krav på att systemen klarar en parallell struktur med affärenheter, kundgrupper och produkter som behövs för en effektiv operationell uppföljning.

5. IFRS en självklarhet och XBRL vanligare
Alla leverantörer har numera stöd för IFRS. Vissa har även stöd för XBRL-rapportering, vilket är en fördel för bolag som är börsnoterade i USA.
Hanteringen av förvärvsregister skiljer sig åt i de olika systemen. Vissa har ett fullt utvecklat förvärvsregister medan andra kräver specialanpassningar för att hantera förvärv helt automatiskt.

6. Användarvänlighet viktigare
Koncernrapporteringssystemen är från början byggda för att hantera koncernredovisningen. Men i takt med att systemen används allt mer för analys och beslutsstöd på ett mer företagsövergripande sätt ställs högre krav på att systemen ska vara användarvänliga.

Det är inte längre bara ett antal specialister som ska kunna hantera systemen och konsumera informationen. I dag har merparten av systemen tillrättalagda rapportgeneratorer där man som slutanvändare kan bygga sin rapport genom ”drag-and-drop”-funktionalitet.

Ökad användarvänlighet är positivt. Samtidigt måste systemen innehålla avancerad funktionalitet.

De avancerade funktionerna är tillgängliga för de som ska göra själva boksluten medan det stora flertalet användare enkelt ska ha tillgång till den kvalitetssäkrade informationen i lättanvända rapporter och analysmodeller.

7. Tekniska förbättringar
Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter för koncernrapporteringssystem, precis som för andra typer av it-system. Vissa system kan levereras i ”molnet” redan i dag och andra har lösningar för detta färdiga under året. Kopplingen till mobila enheter för rapporter är kanske inte det som står högst upp på önskelistan för koncernrapportören men för verksamhetsanalytikern kommer det att bli en självklarhet framöver.

De nya ”in memory”-databaserna, där data beräknas i internminnet istället för på disken, ger möjlighet att göra betydligt snabbare konsolideringar och hantera större mänger data. Det går då att hantera betydligt mer detaljerad information utan att svarstiderna ökar.

Möjligheter till nya insikter framöver
Trenden är tydlig – koncernrapporteringssystemen kommer framöver att stödja en större del av stängningsprocessen och ta in mer data som möjliggör nya typer av analys och ”what if”-scenarier. Detta innebär även att koncernrapportering och business control kommer närmare varandra. Det kräver en ny typ av samarbete och möjligheter till nya insikter.

Korrekt och snabb resultatrapportering är ett absolut måste men konkurrensfördelen uppstår när man också kan dra nytta av denna information då man styr sin verksamhet och planerar framåt.

Kerstin Ollesson är vice vd och commercial manager på Meritmind.