Allt om SEPA: Så kommer det att fungera

När jag träffar företag med internationell verksamhet har jag märkt att diskussionen ofta berör ämnet SEPA. Nu under hösten har frågorna kring detta ämne ökat. Många förstår ännu inte vad det kommer att innebära för deras företag och är rädda för att det bara kommer att kosta pengar i form av systemuppgraderingar och konverteringstjänster.

SEPA
SEPA är en förkortning för Single Euro Payments Area och syftar till att skapa ett gemensamt betalningsområde i Europa för betalningar i euro. När det är genomfört kommer betalningar i euro att förenklas och bli betydligt billigare. Eftersom en SEPA-betalning kommer att likställas med en betalning inom det egna landet så ska det i teorin räcka att företaget har ett bankkonto i euro för all verksamhet i Europa. Kraven på lokala konton för skattebetalningar och lönebetalningar försvinner.

SEPA slutdatum
Slutdatum för när SEPA ska vara genomfört fastställdes under 2012 i den så kallade ”SEPA Migration End-Date Regulation”. Den gäller alla betalningar av typen överföringar, gireringar (credit transfers) och autogiro. Den 1 februari 2014 skall dessa betalningar vara SEPA-anpassade för alla länder i eurozonen. Övriga länder har ett senare slutdatum, 31 oktober 2016. Men eftersom ett stort antal svenska företag har dotterbolag i eurozonen, så kommer många att behöva påbörja sina SEPA-projekt redan under 2013.

Vad innebär SEPA för företagen?
Betalningsformaten, det vill säga hur en elektronisk betalning ser ut, kommer att harmoniseras vilket leder till effektivare och billigare betalningar inom Europa. Företagen kommer att behöva göra anpassningar i sina system för att kunna hantera de nya formaten. Det kan exempelvis innebära uppgradering av affärssystem för att kunna producera betalningsfiler i det nya formatet eller konverteringar av nuvarande betalningsformat.

Viss information i systemen måste anpassas. För närvarande måste IBAN- och BIC-information finnas för alla motparter som ska motta SEPA-betalningar. Efter slutdatumet för SEPA-migreringen kommer kravet på BIC att försvinna och endast IBAN behövas. Många företag har idag lokala bankkontoformat för sina motparter i systemen.

SEPA Credit Transfers (överföringar)
Bankerna får inte ta ut högre avgift för utländska SEPA-betalningar än för lokala betalningar, och maximal float är en dag. Det finns bättre möjlighet i SEPA-formatet att skicka med betalningsinformation vilket kommer att effektivisera avstämningar av betalningar.

SEPA Autogiro
Autogiro blir mycket enklare att använda internationellt. Det finns två typer av SEPA-autogiro, en som är anpassad för konsumenter och en som är anpassad för företagsbetalningar. En stor skillnad är rätten att begära återbetalning, vilken uppgår till åtta veckor för konsumenter. När det gäller företagsautogiro krävs en förändrad mandathantering av medgivanden för autogiro jämfört med idag.

Fördelar för företagen
I en nyligen publicerad studie av Eurofinance och Deutche Bank sägs att mer än hälften av företagen inom eurozonen ännu inte påbörjat sina projekt. Endast 28 procent av företagen räknar med att per februari 2014 utnyttja SEPA-anpassningarna för att skapa en effektivare betalningshantering, medan 59 procent avser att endast göra vad som behövs för att inte få några betalningsuppdrag avvisade, resterande har ännu inte satt upp sina mål för SEPA-anpassningarna.

Nedan listas några av de fördelar som går att åstadkomma med hjälp av SEPA.

1. Ett konto
Alla betalningar i euro kan i princip ske från ett och samma konto, även om dotterbolagen finns i olika länder. Det medför en möjlighet att kraftigt minska antalet banker och konton och koncentrera likviditeten till en lägre kostnad än tidigare.

2. Lägre transaktionskostnader
Transaktionskostnaderna för betalningar minskar i och med att en internationell betalning får samma pris som en lokal betalning.

3. Snabbare hanteringstid
Floaten för överföring maximeras till en dag och autogiro sker med valuta samma dag.

4. Harmoniserade format
SEPA innebär harmoniserade format för utgående och inkommande betalningar i alla SEPA-länder. Det minskar behovet av lokala anpassningar av affärs- och lönesystem.

5. Förbättringar i information
I och med att den information som kan skickas tillsammans med en betalning förbättras och blir densamma för alla länder öppnas större möjligheter att centralisera leverantörs- och kundreskontra samt betalningsfunktionerna. Tack vare information om ursprunglig och slutlig avsändare och mottagare av en betalning kan man göra betalningar för annans räkning, vilket är vanligt i payment factories. Införandet av det internationella referensnumret (RF) kommer ytterligare att underlätta avstämningar.

SEPA är en milstolpe i arbetet att bygga en gemensam marknad inom Europeiska unionen och skall syfta till att konsumenter, företag och myndigheter ska kunna genomföra elektroniska betalningar i hela SEPA-området lika enkelt och till samma kostnad som en inhemsk betalning.

Om skribenten: Mona Henriksson är CFOworlds expert inom Likviditetsplanering och effektivisering av kassaflödeshantering. Hon är ansvarig för OpusCapitas verksamhet i Skandinavien. Hon nås på: mona.henriksson@opuscapita.com