Analys av affärssystem i Sverige 2016

Vi har sedan 2003 regelbundet följt och analyserat den skandinaviska marknaden för affärssystem inkluderande även systemstöd för CRM, BI, HR, lön och WMS. Analyserna publiceras årligen i form av rapporter med presentation av de mest framträdande systemen på marknaden, inom respektive nisch, samt med en sammanfattning av aktuella trender och förändringar. Syftet med rapporterna är att ge läsaren en översikt av marknaden som helhet samt förståelse för karaktären och förutsättningarna för varje enskilt system.

Tjänstefiering
Allt går mot tjänstefiering. Det gäller inte enbart inom IT-branschen utan i samhället och näringslivet i stort.  Det kan utifrån det ena perspektivet ha minimal påverkan på kundens erhållna leverans. Å andra sidan kan det ha en väsentlig påverkan på hela leveranskedjan, avtalets utformning, medverkande parters ansvarsroller samt kundens möjligheter till att styra leveransens utformning. Trenden är glasklar att samtliga leverantörer inom IT är på väg att överge den traditionella leveransen som baseras på en initial grundlicens och efterföljande nyttjanderättsavtal. Framöver kommer all leverans att baseras på ett abonnemang där förutsättningarna faktiskt skiljer mot tidigare. Och detta oavsett om leveransen avser en molntjänst eller en lokal installation av programvaran. Denna förändring kommer att få stora konsekvenser på prissättning och upphandlingarna framöver.

Utmanare
Globaliseringen leder successivt till att den svenska marknaden öppnas upp för nya och fler leverantörer och partners. Även om den svenska marknaden redan har fler än 50 olika affärssystem och att det varje år lanserats minst ett nytt affärssystem i Sverige sedan 1975 så fortsätter inflödet med nya system. Under det senaste året har både Workday och Sage gjort entré och börjat värma upp inför den kommande kampen. Det finns även indiska aktörer som överväger satsningar på den skandinaviska marknaden. Utöver nya system ser vi allt fler exempel på internationella partners som tar steget in i Sverige. Under de senaste åren har bland andra EG och Cosmo Consult klivit in och skapat sig en marknadsposition som partners till Microsoft. Fler inträden är att vänta och ­konkurrensen hårdnar.

Förväntad utveckling av molnbaserade affärssystem

 

Systemintroduceringsår

Branschfokus
Branschfokus har varit ett tema inom trender i flera år. Som en del av ökad globalisering och ökad konkurrens har många leverantörer och system tvingats till branschfokusering. När prispressen blir för svår krävs det att erbjudandet fylls med något mer utöver funktionalitet och då är branschkompetens en viktig faktor som kan förändra spelreglerna. Detta hänger också samman med att pressen på snabba och korta implementeringar kräver stor kompetens och erfarenhet från leverantörens sida, och då blir branschpaketering en avgörande konkurrensfördel. Kunderna kräver allt kortare implementeringar och saknar möjlighet att kunna frigöra personal i den omfattning som projektet kräver.

Globalt branschfokus

 

Agilitet
Koncerner som utpekar ett enda stort affärs­system som strategi är snart ett minne blott. Vi har passerat gränsen där förnuftet äntligen har börjat råda. Den nu gällande strategin är betydligt mer flexibel än vad den var för 10-15 år sedan. Bakgrunden är insikt om att koncernens rörlighet är så stor att morgondagen ändå inte kommer vara lik gårdagen, det är bara att gilla läget och vara följsam. Samtidigt måste det finnas en grundläggande strategi med riktlinjer för införande av IT-system. En följd av den flexibla strategin är att vi kommer se färre installationer av stora system till förmån för mindre avgränsade förbättringsprojekt där delar av en större systemportfölj byts ut under kontrollerade former utan väsentlig påverkan för den dagliga verksamheten.

Ökad komplexitet
Den trend som framstår mest tydlig av alla när det gäller kunderna är att den genomsnittliga graden av komplexitet ökar. Även små företag med ett fåtal anställda har börjat nå den nivå av integrering och behov kring automatiserade flöden att verksamheten kan betraktas som relativ komplex. Det spelar idag ingen större roll om företaget har 5 000 anställda eller 50 anställda. Behoven och kraven på en modern och integrerad systemlösning som inkluderar merparten av alla verksamhetsprocesser leder till att allt fler små företag väljer affärssystem som tidigare enbart valdes av medelstora och stora företag. Utmaningen med detta är förutom en relativt hög investeringskostnad även större belastning när det gäller den löpande förvaltningen av systemet. Samtidigt kan införandet av rätt systemlösning vara nyckeln till verksamhetens framgång och ­konkurrenskraft.

Digitalisering
Den gamla parollen att ”det som fungerade igår fungerar också imorgon” är på väg att överges. Allt fler företagsledare inser att digitaliseringen måste finnas med på agendan när affärsplanen för de kommande åren ska utvecklas och fastställas. Digitaliseringen handlar dock inte enbart om att öka utnyttjandet av sina system och integrationen emellan dem. Det handlar också om att utnyttja den befintliga plattformen till att hitta nya sätt att öka verksamhetens intäkter. I detta perspektiv kommer leverantörer såväl som befintliga kunder och partners i fokus för att bredda och utöka de tjänster som erbjuds till marknaden. Affärssystemet spelar fortsatt en viktig roll i detta och kan vara den pusselbit som öppnar dörren för framtidens möjligheter.

Strategi
Affärssystemet betraktas inte längre enbart som ett IT-stöd. Det finns idag en medvetenhet om att införandet av ett nytt affärssystem är krävande både på kort sikt och lång sikt genom att det ofta kräver ett ökat förvaltningsåtagande. I en pressad tid med hård konkurrens och begränsade resurser krävs det att ett systembyte betraktas som en strategisk investering. Först då får projektet den uppmärksamhet och det engagemang som krävs för att fullfölja investeringen och uppnå de förväntade nyttorna. Allt oftare är styrelsen involverade i investeringen och projektet övervägs för prioritering mot andra investeringar. Det handlar då om en mix ­mellan att bevisa potentialen till förbättringar samt förmågan att kunna begränsa risken för problem under införandet.

Huvudaspekter i ett affärs-case tagna från ett ERP-projekturval

Förändringsledning
Som en följd av ökad komplexitet och att morgondagens affärssystem berör samtliga anställda håller förändringsledning på att segla upp som det största och mest allvarliga hotet mot en framgångsrik implementering. Väldigt få företag har praktiska erfarenheter av att arbeta med kontinuerliga förändringar där rutiner och processer successivt förändras och där även roller och befattningar varierar över tiden. Den virtuella organisationen blir allt vanligare som fenomen och detta kräver ett helt annat sätt att driva verksamheten jämfört med hur det varit förr.

Överhettning
Vi befinner oss i en högkonjunktur när det gäller affärssystem och upplever idag att allt fler leverantörer och partners är fullbokade och börjat tacka nej till medverkan i upphandlingar. För närvarande pågår det väldigt många förstudier, strategier och upphandlingar parallellt med uppgraderingar och nya implementeringar. Det innebär att priserna går upp och att kunderna måste vara beredda att acceptera längre upphandlingstid än beräknat. Att välja en sämre eller mindre erfaren partner för att kunna hålla tempo är ett dåligt alternativ. Vi är på väg in i fasen ”leverantörens marknad” efter att under några år varit inne i fasen ”kundens marknad”.

HCN0-marknadsöversikt

Konsolidering
Trenden med konsolidering av systempartners har pågått i flera år och fortsätter utan avbrott. Allt fler systempartners har tillväxt som högsta prioritet och söker med ljus och lykta efter mindre konkurrenter som kan köpas upp. Vi är på väg mot en situation där de mellanstora leverantörerna är på väg bort och kvar finns snart bara väldigt stora partners och väldigt små partners. Detta skapar turbulens och obalans på marknaden. Efterfrågan på duktiga konsulter är så stor att lönerna drivs upp vilket leder till högre kostnader för kunderna. Samtidigt medför fusioner och uppköp att många bolag kämpar med att skapa eller behålla sin kultur/profil. Sammanslagning av konsultbolag är oftast en stor påfrestning.

Segmentering
Som en del i konsolideringen ser vi att marknadens segmentering förändras. En del leverantörer och partners nischar sig mot smalare segment samtidigt som andra leverantörer och partners breddar sig för att hitta nya målgrupper. Ett exempel är IFS som de senaste 15-20 åren varit fokuserade mot stora bolag men sedan något år tillbaka nu även aktivt söker kunder i segmentet 50-200 anställda och dessutom vinner upphandlingar i detta segment. Segmenteringen är samtidigt en utmaning för många partners till Microsoft som tidigare arbetat med kunder i många branscher och nu tvingas specialisera sig för att kunna hävda sig mot övriga partners.

Implementationspartners

 

Resursanvändande, implementation av en större ERP-lösning

Kostnadsökning
Den stora efterfrågan på konsulter samt de ökande kraven på kontinuerlig utbildning av konsulterna medför att systempartners ser en kostnadsökning i sin personalmassa. Detta leder till krav på högre timpriser för att behålla en bra täckningsgrad. Det är en tydlig trend att det krävs allt fler konsulter för att genomföra en enda installation. Förr kunde en installation genomföras av en till två konsulter men idag ser vi att det ofta krävs uppåt fem till tio konsulter för att klara av en installation. Vi ser att affärssystemens komplexitet snabbt ökar och att det krävs väsentligt mycket mer utbildning idag jämfört med tidigare för att hålla konsulterna uppdaterade vilket är kostsamt.

Livscykel för ett klassiskt ERP-system

Förändrad livscykel
Det traditionella företaget har idag sitt affärssystem cirka 12-15 år innan det byts ut, vilket är längre än tidigare. Vanligtvis erbjuder leverantörerna en ny årsversion varje ­eller vart annat år med några mellan-releaser. Detta håller dock på att ändras till en mer frekvent uppdateringscykel där nya versioner erbjuds månadsvis eller kvartalsvis. Grunden till detta är det fokus leverantörerna nu lägger på att arbeta om grundlogiken i systemet så att uppgraderingar kan genomföras utan att anpassningar eller kundunik konfigurering påverkas och att uppgradering därmed ska kunna ske smidigt utan störning för verksamheten.

Mobilitet
Vi har talat om mobila lösningar sedan slutet av 1990-talet. Det var dock först med introduktionen av surfplattan som affärssystemen verkligen blev mobila för den stora användarskaran. Idag har flertalet av de stora leverantörerna lagt om sin utvecklingsstrategi till att i första hand utveckla sitt affärssystem för mobila plattformar och i andra hand komplettera med traditionella klienter. Just nu pågår kriget mellan responsivt gränssnitt och appar och i detta krig verkar appen vara nödvändig för små skärmar i storlek av mobiltelefon medan responsivt gränssnitt fungerar utmärkt för surfplattor.

In-memory
In-memory-teknik är inte någon ny teknik. Det fanns redan för 25 år sedan men enbart hos några få och relativt okända leverantörer av mjukvara. SAP lanserade sin S4/Hana-plattform för några år sedan och var först bland de stora leverantörerna att erbjuda en databas- och minnesteknik som radikalt förändrar grundlogiken för hur affärssystem kommer att utvecklas framöver. Nu följer fler leverantörer efter och vi kommer framöver få se flertalet globala leverantörer av affärssystem erbjuda in-memory som en standardlösning.

HCM/HR
HR har vuxit upp från en liten tilläggsfunktion till lön till att bli en strategisk funktion. Marknaden för HCM/HR växer lavinartat och HR är på väg att bli nästa stora funktionsområde som leverantörerna av affärssystem kompletterar till sina system efter att tagit in CRM och BI som del av sina affärspaket.

Internet of Things (IoT)
Det har sannolikt inte undgått någon att vi tagit steget in i den tidsepok som rubriceras Internet of Things. Bakom detta begrepp ligger fakta att det inom några år kommer att finnas över 50 miljarder enheter som kommunicerar över internet. Detta inkluderar alla de elektroniska enheter som nu och framöver kommer att bära information om sin status med möjlighet att både sända och ta emot information. Inte minst inkluderar detta de produkter som lämnar en fabrik och levereras till slutkund och där leverantören får möjlighet att följa produkten under hela dess livscykel. Detta skapar oanade möjligheter för att skapa och leverera nya tjänster och affärer, både för leverantören men även för andra partners som kan finnas i produktens värdekedja. Denna utveckling går inte att stoppa utan det handlar om att anpassa sig till en exponentiellt växande informationsmängd som vid analys ihop med annan information är en guldgruva för både kunder och leverantörer. Såväl leverantörer som kunder måste ställa in sig på att morgondagens informationsmängd kommer vara tusentals gånger större än vad vi idag ser som gigantiska volymer av information. Utmaningen för både kunder och leverantörer är att hitta en modell och struktur för att arbeta med informationsanalys och kunna få nytta av informationen. Affärssystemet kommer fortsatt att vara ett viktigt nav när det gäller informationsanalys och det är viktigt för kunden att hitta ett förnuftigt gränssnitt mot alla annan information som snart finns tillgängligt i omvärlden.

Sociala medier
Det som vi idag upplever via Facebook, Linkedin, Twitter och Instagram är på väg att bli en del av vardagen även för dem som arbetar med affärssystem. I detta perspektiv är epost på väg bort till förmån för ett nytt sätt att kommunicera med kollegor, kunder och leverantörer, direkt via affärs­systemet och via sin kundportal med slutkunderna. Det blir även möjligt för kunderna att ­utifrån informationsanalys av vad som ­diskuteras via externa sociala medier (exempelvis Facebook) få indikationer om ­negativa och positiva händelser för att därigenom skapa aktiviteter och åtgärder. Viktigt blir då att leverantören av affärssystemet börjar öppna upp sig mot omvärlden för att kunna koppla känselspröt mot externa kommunikationskanaler.

Personalisering
Alla enheter som kommunicerar kommer att kunna identifieras som en enskild individ vare sig det är en fysisk person, en produkt eller om det är någon annan form av informationsbärare. Baserat på detta kommer det vara möjligt att bygga upp ett minne där varje enskild individ erhåller egenskaper och en historik profil för att imorgon kunna erbjudas nya tjänster alternativt att erbjudas uppgraderingar av olika slag. Detta leder till riktad information på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Även detta kommer att skapa enorma informationsmängder som kräver smart hantering för att man inte ska drunkna i information.

Beslutstöd
Tidigare var beslutstöd något som avsåg analyser ämnade åt analytiker och controllers där man på hög nivå satt och drog slutsatser om framtiden och därmed hur företaget borde agera. Idag handlar beslutstöd om att varje enskild användare får tillgång till information i realtid för att kunna agera innan identifierade avvikelser leder till problem och kostnader samt för att snabbt kunna agera när kundernas köpbeteenden förändras. Beslutstöd har blivit var mans egendom och förutsätter att beslutstödet byggs in i affärssystemets normala logik och som en naturlig del i affärsprocessen.
Vi ser nu att samtliga leverantörer av affärs­system lägger BI som sin högsta prioritet och förvärvar både konkurrenter och nya uppstickare som erbjuder nya spännande tekniska lösningar för att arbeta med analys.