Är det nu CFO:n blir CFO?

CFO:n glider lätt över i en ekonomichefsroll. Dels eftersom det är en trygghet att göra det man kan och det man är utbildad till, men kanske mest för att CFO:n inte alltid har tillräckligt med mankraft under sig som kan göra det löpande ekonomiarbetet. Som bekant så blir ju inte dygnets timmar fler än de är.

När de löpande arbetsuppgifterna tar över finns det varken tid eller resurser kvar för att agera och vara en CFO. Det övergripande, strategiska arbetet som rådgivare och VD:ns högra hand, exempelvis med ansvar för förvärv, finansiella ägarfrågor och kapitalstruktur, får inte samma utrymme när rapporter ska slutföras och det dagliga arbetet måste utföras. Med lagar och regler hängande över axlarna är det svårt att prioritera långsiktiga visioner – var är vi om tre år – framför lagstadgad rapportering med deadline imorgon.

Diskussionen om CFO-definitionen och titelinflationen dök upp under förra månadens CFOlive. Huvudämnet för dagen var dock digitaliseringen, ännu ett aldrig sinande ämne för diskussion. Accountor var på plats för att dela med oss av våra erfarenheter kring att digitalisera ekonomiprocesser och jag skulle faktiskt vilja påstå att de två områdena är tätt sammanflätade.

Digital 2.0  
Informationsteknikens snabba evolution förändrar det mesta i vår vardag. Men trots att det just nu pratas mycket om hur våra liv, arbeten och vår vardag förändras totalt, kan det vara svårt att greppa vad detta faktiskt innebär. Har du någon gång tänkt kring hur just din arbetsdag kommer se ut om fem, tio eller femton år? Snabbspola ett decennium och kliv in på ditt framtida kontor, vad jobbar du med? Vilka verktyg använder du dig av? Vad tar mest av din tid?

Som CFO kommer du antagligen se färre papper, pärmar, häftapparater och gem. ­Istället kommer du se mer av lättnavigerade ERP-system, helt automatiserade processer och mobila lösningar. Det finns redan idag en rad digitala lösningar för olika praktiska moment. Bland annat kvittoappar där du fotar ­kvittot och skickar iväg det digitalt, elektroniska fakturasystem och smarta och enkla bokföringsprogram på nätet.

Faktum är att det praktiska inte är ­speciellt svårt att digitalisera. Däremot blir det mer sci-fi i takt med att den artificiella ­intelligensen (AI) utvecklas allt mer. AI-utvecklingen är verkligen i strålkastarljuset just nu men det finns ett antal intressanta milstolpar som symboliserar stora steg som tagits inom detta område. Den första är när IBM:s superdator Deep Blue slog världsmästaren Garri Kasparov 1997 i schack, den andra milstolpen var när IBM:s Watson 2011 tog hem segern i Jeopardy.

Ett aktuellt och väldigt tydligt tecken på hur långt AI-utvecklingen har nått kom tidigare i år då Googles AI vann över en ­professionell spelare i Go, det kinesiska brädspelet som ingen trodde att en dator någonsin skulle kunna ta sig an.

Det är först nu när AI-tekniken börjar bli tillräckligt smart som den stora förändringen sker. Steget efter digitaliseringen av praktiska moment ligger inom just expertrådgivning. Exempelvis, om du fyller Watson med massa bankinformation, istället för allmänbildningen som krävdes för Jeopardy, kommer du som bankkund kunna ringa Watson istället för din banks kundsupport. Då slipper du en halvtimme i telefonkö. För CFO:n kan det istället handla om information kring lagstiftning eller regelverk som istället för att sökas upp manuellt kan levereras av Watson. Eller så kallade ”chattbottar” som man som CFO:n kan vända sig till för att ställa frågor kring ekonomi och regelverk. Men där är vi alltså inte riktigt än.

Den semidigitala domänen
Tillbaka till nutid. CFO:ns arbete ligger idag snarare i vad man skulle kunna kalla en semidigital domän. Som nämnt är många processer redan digitaliserade, till ­exempel är det många som använder sig av just kvitto­appar för att skicka in kvitton digitalt, vilket självklart gör just den processen mycket enklare. Men det krävs fortfarande att någon mottar kvittot, analyserar det och kategoriserar det. Isolerade moment må vara helt digitala, men för att en hel process ska kunna utföras måste fortfarande en stor del mänsklig arbetskraft tillföras.

Men även de praktiska momenten digitaliseras vidare i rask takt. Istället för att bara fota material har man börjat använda sig av bildigenkänningsverktyg, liknande de Facebook använder för att föreslå vem som bör taggas i ett foto, som läser av innehållet. Utifrån mallar kan verktyget sedan föreslå att informationen exempelvis är ett kvitto. Genom att sedan läsa av organisations­nummer kan slutsatsen dras att det handlar om en representationsnota. Informationen blir genom bildigenkänningsverktyget digital och även sökbar. Digitala assistenter och chatt­bottar för CFO:n må ligga längre in i framtiden, men helt digitaliserade processer är vi inte långt ifrån idag.

4 steg mot en helt digital vardag
Om vi idag befinner oss i en semidigital domän där den mänskliga insatsen fortfarande står för en stor del av processen, men om 50 år utför vårt arbete i en helt digital domän, vad är det då som står mellan oss och det helt digitala? Vad ska till för att CFO:n får en digital bästa vän som lyfter arbetsuppgifterna från den semidigitala domänen till den helt digitala? Några kriterier behöver uppfyllas innan förutsättningarna helt är på plats:

  1. All affärsdata måste vara digital: Inte förr­än all affärsdata och information samt all affärstransaktioner är helt digitala ­kommer förutsättningarna finnas där. Detta kan antingen uppfyllas genom att informationen från början är helt digital, eller genom att informationen scannas, fotas och analyseras av bildigenkänningsverktyg för att på så sätt digitaliseras.
  2. Den digitala assistenten måste vara tillräckligt smart och yrkeskunnig: Hittills har den digitala assistenten som tar hand om den digitala domänen inte varit tillräckligt smart och yrkeskunnig, vilket är en av anledningarna till att många processer fortfarande kräver stora manuella insatser. AI-tekniken och Machine Learning måste vara tillräckligt välutvecklad för att detta ska ske.
  3. Nya digitala lösningar måste kunna kombineras med befintliga system: Många, framförallt större, bolag sitter med stora investeringar i omfattande ERP-system. För att digitala system och lösningar ska kunna implementeras krävs det att dessa är skalbara och kan anpassas till de program som redan finns. Stora investeringar i nya system bara för att enskilda moment eller processer ska digitaliseras är svårt att försvara.
  4. Systemen måste vara pedagogiska och lätta att förstå: Det räcker inte med att tekniken endast finns på plats och fungerar. För att saker och ting verkligen ska börja förändras måste tekniken även utformas på ett sätt som gör att användaren lätt förstår och kan ta den till sig.

Den värdeskapande CFO:n
Med mycket diskussion om digitaliseringen och den digitala CFO:n kanske man kan tro att det pratas om att CFO:n kommer bli digital och ersättas av en tjänsterobot. Så kommer det inte bli. Däremot kommer förutsättningarna för arbetet förändras – det är detta jag tror kommer leda till att CFO:n äntligen får vara just CFO.

I takt med att allt mer av det dagliga arbetet digitaliseras, från praktiska moment till hela arbetsflöden och på längre sikt även expertkunskap, kommer CFO:n få tid över till annat. Men då kommer det även ställas nya krav. Framförallt kommer CFO:n behöva stärka sitt affärsmannaskap och bli mer affärsinriktad samt bättra sin analytiska kompetens. Om en rapport levereras helt digitalt och CFO:n bara står för en liten del av utförandet krävs det ett annat tankesätt. Istället för det detaljfokuserade, praktiskt utförande kunnandet krävs en övergripande helhetsförståelse och bredd för att snabbt kunna sätta sig in i något man inte själv har räknat fram.

Med snabbare digitala processer för praktiska uppgifter kommer VD:n kunna kräva helt andra nivåer av analys. Istället för att leverera en rapport som är rätt och riktig kommer det bli viktigt att leverera en rapport som är rätt och riktig och dessutom kommer med djupare insikter kring innehållet. På så sätt blir rapporten en strategisk tillgång snarare än en konstaterande tillbakablick. CFO:n och finansavdelningen kan därmed agera som ett strategiskt centrum som dels kontrollerar men även blickar framåt och leder verksamheten.

Utveckla dina riktiga CFO-egenskaper
För CFO:er som idag glidit in på det operativa området kan det vara hög tid att vässa några av sina CFO-kompetenser. Framförallt kommer framtidens CFO behöva stärka följande fem kompetenser:

  • Affärsmannaskap: CFO:n kommer behöva vara mer affärsinriktad och utöver att ansvara för förvärv, finansiella ägarfrågor och kapitalstruktur driva frågor kring lönsamhet, prissättning, strategi och vilken kundupplevelse företaget levererar.
  • Analys: För att kunna leverera värde, snarare än information, krävs det att CFO:n framförallt är analytisk. I takt med att allt mer information kommer kunna sammanställas digitalt krävs den analytiska kompetensen för att snabbt kunna förstå och dra slutsatser från färdigställt material.
  • Helikoptersyn: Helikoptersynen och den övergripande förståelsen för verksamheten kommer bli viktigare än detalj-och precisionstänk.
  • Omvärldsbevakning: Förutom en överblick internt kommer en ständig uppdatering kring omvärlden krävas, för att hålla koll på både möjligheter och hot.
  • Vision: För att kunna föra verksamheten framåt, och agera CFO i dess rätta mening, kommer framtidens CFO behöva vara mer av en visionär med en tydlig idé om var verksamheten ska vara om ett, tre eller fem år.

Digitaliseringen förändrar arbete och vardag för många. Men omfattande beteendeförändringar tar tid och det kommer det även göra i detta fall. Det som ändock är säkert är att digitaliseringen kommer påverka CFO:ns roll. Genom att lyfta blicken och utveckla de värdeskapande kompetenser som CFO:n bör bidra med kommer digitaliseringen leda till att CFO:n får vara just CFO.