Är ditt företag en digital mästare?

Ett företag som jag kallar ”Digital Master” i denna artikel kännetecknas av att de i genomsnitt har 9 procent högre omsättning och 26 procent högre lönsamhet än de konkurrenter som inte har lika hög digital mognad. Jag ska försöka peka på några viktiga strategier som kan hjälpa en organisation att bli en ”Digital Master”, det vill säga ett företag som utmärker sig genom hög kompetens och prestation inom två viktiga dimensioner: digital förmåga och ledarskapsförmåga.

Den digitala förmågan gör att en digital mästare investerar smart i digital teknik för att utveckla sin verksamhet. Digitala mästare ser teknik som ett sätt att förändra hur man gör affärer. De ser inte ny teknik – som sociala medier eller mobilitet – som själva målet, utan som verktyg för att nå sina mål.

Ledarskapsförmågan att åstadkomma förändring är dock lika viktig. Framgångsrik digital förändring växer inte fram underifrån. Det krävs starkt ledarskap för att visualisera en ny inriktning, skapa en handlingsplan och se till att förändringen genomförs.

Digitala mästare finns i alla sorters branscher, även om de är få. En del branscher är mer digitalt mogna än andra, till exempel high tech, bank, försäkring, telekom och retail. Energi-, tillverknings- och läkemedelsbranscherna är inte lika mogna.

Oavsett bransch kan man dock åstadkomma mycket. Här följer ett antal konkreta tips att tänka på om man vill förändra sin organisation att bli en ”Digital Master”.

1. Skapa en digital vision
Digitala mästare har en tydlig digital vision som delas av hela organisationen. Detta är väldigt viktigt.
Fokusera visionen på affären och inte på tekniken. Hur kan företaget excellera i kundupplevelsen, effektivisera verksamheten eller förändra sin affärsmodell? Vilka av företagets tillgångar kommer att vara strategiskt viktiga framåt?
Den digitala visionen kan se ut på många olika sätt och behöver inte vara helt detaljerad. Det viktiga är att den är tydlig och stimulerar organisationen att genomgå en digital transformation.

2. Sätt kundupplevelse i centrum
Digitala verktyg gör att du kan komma närmare dina kunder, vilket också är viktigt. En betydande andel av toppcheferna anger att ständigt ökade krav från kunderna är en av de viktigaste anledningarna till att man förändrar verksamheten.
Detta kan göras på många sätt. Till exempel kan företag som i grunden är B2B-företag och säljer sina produkter via distributörer och återförsäljare vilka normalt har all relation med slutkunderna, via digitala tjänster bygga värdeskapande relationer med sina slutkonsumenter avseende exempelvis service.

3. Digitalisera kärnprocesserna
Alla verksamheter kan förbättras genom digitala verktyg och ofta involverar det också att samla in och analysera information. Analys av stora datamängder, inhämtade till exempel via IoT-kopplade (”Internet of Things”) applikationer kan hjälpa till med detta.
Inom transport och logistikbranschen finns exempel på företag som är duktiga på att analysera hur deras lastbilar kör och som lyckats effektivisera leveranserna genom kortare körtid/-sträcka och samtidigt minskat sin bränsleförbrukning avsevärt.

4. Utmana affärsmodeller
Uber, Airbnb, Fixura – nya digitalt baserade bolag utmanar traditionella branscher. Men visst går det att slå tillbaka. En hotellkedja tog till exempel intryck av snabbväxande bostadsbytarsajten Airbnb och beslöt att tillsammans med en motsvarande kontors-/arbetsplatsförmedlingssajt LiquidSpace hyra ut konferensutrymmen i sina hotell på ungefär samma sätt. Tidigare hyrde man bara ut rum till hotellgäster. Det öppnade snabbt upp en ny och lönsam marknad som företaget aldrig tänkt på tidigare. Alltså: steal with pride.

5. Engagera hela organisationen i den digitala transformationen
Genom digitala kanaler kan du engagera organisationen i stor skala och öppna upp företagets nätverk mot omvärlden, en möjlighet företag bör använda. Ett sätt är att bjuda in anställda, tillsammans med allmänhet och kunder att hjälpa till att utveckla nya produkter och lösningar. Erfarenhet visar att det kan generera affärsfördelar, men än viktigare att skapa möjlighet för en öppen innovativ kultur.

6. Implementera en tydlig styrmodell
Det är väldigt viktigt att styra digitala initiativ och program i rätt riktning. Forskning visar att digitala mästare är bättre på styrning av sin verksamhet än sina konkurrenter. Det finns framgångsrika exempel där man har skapat en stark styrgrupp som ser till att man når de strategiska målen, ser till att aktiviteter inte krockar och att man kommunicerar med grupper som är indirekt beroende av förändringsaktiviteterna.

7. Utveckla nya samarbetsformer mellan it och affärsverksamheten
Inom bland annat banksektorn finns det exempel på företag som har haft behov av att genomföra en digital transformation snabbare än vad de egna resurserna – i form av management och it – klarat leverera. Där har lösningen blivit att företaget skapat en ny organisation med både it- och affärskunskaper, som fått uppdrag att skapa bankens digitala framtid. I dag har enheten inom det aktuella företaget en grupp med över 1 000 medarbetare, som flyttat till egna lokaler och driver en rad projekt för digital affärs- och kundutveckling.

Investeringar krävs
Dagens ”Digital Master”-företag avsätter rättmätig finansiering för att genomföra sin digitala omvandling – över 80 procent investerar kraftigt i digital kompetens och teknikprogram för att genomdriva sina visioner. Tricket är ofta att omdirigera besparingar från andra områden, men visst kommer det att krävas investeringar.