Återbetalad moms inkomstbeskattas

Högsta förvaltningsdomstolen (HDF) har meddelat dom i målen Stockholms konsertstiftelse och Stockholms stadsteater gällande inkomstbeskattning av återbetald ingående moms. I båda fallen ansåg HDF att sambandet mellan momsredovisningen och inkomstbeskattningen får anses uttömmande reglerat i inkomstskattelagen (IL). Därmed bifölls Skatteverktes överklagande i fallet med Stockholms stadsteater medan Stockholms konsertstiftelses överklagande avslogs. Ett justitieråd var skiljaktigt avseende motiveringen i båda domarna.

Av 15 kap. 1 § IL framgår enligt HFD att alla inkomster i en näringsverksamhet ska tas upp som intäkt i verksamheten och att det inte finns något undantag för återbetalning av ingående moms. Enligt HFD utgör de aktuella återbetalningarna därmed skattepliktiga intäkter i bolagens verksamheter.

HFD slog även fast att det av huvudregeln i 14 kap. 2 § IL framgår att inkomster ska tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår de hänför sig till enligt god redovisningssed. Båda bolagen intäktsförde återbetalningarna under de år återbetalningarna erhölls. Enligt HFD har intäktsföringen följt god redovisningssed och därmed ska återbetalningarna beskattas vid taxeringen för respektive år.