Automatiseringen kräver mer vidareutbildning

Företagen tycker det är svårt att utbilda medarbetare i den tekniska kompetens som behövs för att utnyttja ny teknik till fullo.

Nya tekniska lösningar inom AI och andra tekniker ger företagen stora möjligheter att effektivisera verksamheten, men det kan bli svårt att ge personalen nödvändig kompetens. Det är en av slutsatserna i rapporten Skills Revolution från Manpower där företag i 44 länder deltagit.

Men det är inte i första hand den tekniska kunskapen som är problemet. Istället är det de ”mjuka” kompetenserna som företagen har svårt att utbilda medarbetarna i. 43 procent av företagen i undersökningen uppgav att det svåraste var att utbilda personalen att bli bättre på exempelvis analytiskt tänkande och kommunikation.

Fast här utmärker sig de svenska företagen en del.

— Globalt bedömer arbetsgivarna att det är svårare att stärka medarbetarnas mjuka förmågor än de tekniska färdigheterna, medan det i Sverige är tvärtom. Vi ligger i framkant när det gäller att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, men för att behålla den positionen måste vi säkerställa att innehållet i utbildningsinsatserna svarar upp mot kompetensbehoven både nu och på sikt, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group Sverige.

De svenska företagen håller emellertid med om att det är problematiskt att ge personalen rätt kompetenser. 51 procent av de svarande företagen tycker att det är svårt att utbilda medarbetare i den tekniska kompetens som behövs för att klara kompetenskraven. Motsvarande siffra för ”mjuka” förmågor ligger på 38 procent.

Stor satsning på vidareutbildning

Trots svårigheterna är de svenska företagen väldigt måna om att ge personalen möjlighet att utveckla sina kompetenser. Hela 91 procent tänker satsa på att vidareutbilda sin personal.

— Vår tids stora utmaning ligger i förmågan att snabbt kunna anpassa den kompetens vi har till samhällets digitalisering och övriga utveckling. Alla arbetsgivare behöver stötta sina medarbetare i att utveckla deras kompetenser för att organisationen ska vara fortsatt konkurrenskraftig. Det är glädjande att rapporten visar att svenska företag har förstått detta. Även medarbetare måste ta ansvar för sin egen kompetensutveckling, säger Mikael Jansson.

En fördel med nya tekniska lösningar, främst inom AI, är att företagen kan effektivisera verksamheten genom ökad automatisering. Här finns det förstås farhågor om att automatisering ska leda till ökad arbetslöshet, men det ser inte företagen i undersökningen.

Automatisering kan ge fler anställda

87 procent av samtliga företag i undersökningen anger nämligen att de kommer att öka eller bibehålla antalet anställda under de närmaste åren trots att de ska öka automatiseringen. 18 procent räknar med att de automatiseringen gör att de kan eller rent av behöver anställa fler. Bara hälften så många, nio procent, räknar med att minska antalet anställda på grund av automatisering.

Olika yrkesgrupper drabbas dock på olika sätt. Inom it, tillverkning och kundnära verksamheter ökar behovet av anställda. För de som arbetar med administration och ekonomi ser det lite dystrare ut. Globalt räknar företagen med att kunna minska arbetsstyrkan med två procent på ekonomiavdelningarna och med nio procent inom den övriga administrationen.

De kompetenser som företagen söker kommer också att förändras under de närmaste åren. När det gäller ekonomer är förmåga att upptäcka trender och att vara en bra kommunikatör kompetenser som kommer att bli allt viktigare.