Bankerna håller igen – men CFO:erna tror på framtiden

I dagsläget ser dock svenska CFO:er betydligt ljusare på det ekonomiska läget än de gjorde under mars i år. Optimismen beror bland annat på att företag ser en bättre förmåga att generera vinster och positivt kassaflöde, och en kraftig återhämtning på aktiemarknaden. Tillfrågade CFO:er förväntar sig även en ökad aktivitet på M&A-marknaden.

Men så många som 43 procent av de svarande förväntar sig svårigheter med att få nya lån och nästan lika många svarar att de kommer att behöva omförhandla sina tidigare lån. Detta är några av resultaten i revisions- och konsultbolaget Deloittes halvårsvisa undersökning: CFO Survey, där 300 svenska ekonomichefer deltagit.

– Företagen har ju varit utsatta för en otrolig omställning: från högkonjunktur till en av de kraftigaste lågkonjunkturer sedan depressionen. De flesta branscher har sett en nedgång i efterfrågan och orderingång. Många företag har behövt genomföra omfattande kostnadsbesparingar och även fundera på hur deras kunder och leverantörer mår och om de kommer att vara kvar under nästa 12 månadersperiod, säger Andreas Marcetic, partner på Deloitte som arbetat med studien.

En konsekvens av bankernas mer restriktiva utlåning är att företag får svårare att expandera.

– Om man vill investera och företagets egna medel inte räcker behöver man låna. Idag ställer dock banken betydligt högre krav på historik, dokumentation och på avkastning av genomförd investering.

– Det beror ju på att bankerna i sin tur under finanskrisen blivit utsatta för så stor press, i Sverige och ännu mer utomlands, samt att förtroendet i marknaden är fortsatt lågt, säger Andreas Marcetic.

Även när det gäller finansiering av företagstransaktioner har marknaden förändrats markant och kraven på eget kapital-andelen i finansieringen har ökat.

– Innan Lehman-kraschen var det inte ovanligt att man kunde låna upp till 70, 80 procent av köpeskillingen. Idag är det inte ovanligt att bankerna kräver minst 50 procent eget kapital.

Bankernas restriktiva hållning har särskilt drabbat bland annat bilindustrin, medan andra branscher klarat sig bättre.

Andreas Marcetic menar att åtgärderna både i Sverige och internationellt, där stater gått in med subventioner till bankerna och finansiella aktörer har varit till nytta.

– I Sverige och internationellt har stater gått in med långtgående garantiprogram för att stötta finansmarknaderna och återupprätta förtroendet. För de banker som går omkull har staten hållit sparande skadeslösa och även gått in som ägare, till exempel i Storbritannien. Utan dessa åtgärder skulle vi haft en ännu värre kris.

Optimismen bland tillfrågade svenska CFO:er är dock betydligt större nu än bara sex månader tidigare, trots svårigheter att få lånefinansiering.

– Många är mer positiva, tittar man på börsen så har den återhämtat sig förhållandevis snabbt. Det finns tecken på att vi börjar nå en stabiliserig och indikationer som talar för att vi är närmare slutet på nedgången. Men än så länge ser vi ingen kraftig uppgång i den reala ekonomin och frågan som kvarstår är om det kommer att vända uppåt eller om det blir en mer avvaktande period utan en markant efterfrågeökning.

Något som Anderas Marcetic framhåller som ett förvånande resultat i undersökningen är att endast sex procent av de svarande tror att deras bolag kommer att genomföra en nyemission under kommande 12 månadersperiod, samtidigt som många CFO:er menar att det skulle vara fördelaktigt att genomföra en nyemission idag.

– Det är lite förvånande. Många företag letar finansiering idag och det är fortsatt svårt att få lån. Kanske beror detta på en kombination av en historiskt låg ränta samtidigt som många företag har gjort stora kostnadsbesparingar och att de hoppas att konjunkturen nu vänder. Om konjunkturen inte vänder upp tror jag att vi får se fler nyemissioner även bland medelstora icke-noterade företag under våren 2010.