Bättre arbetsmiljö för tjänstemännen

Nya regler har förbättrat tjänstemännens arbetsmiljö, men det går ändå för långsamt menar Unionen.

Annons

Unionens arbetsmiljöundersökning, Arbetsmiljöbarometern, visar att arbetsmiljön på landets företag har förbättrats något. Strax över 70 procent av de 2 318 arbetsmiljöombud som svarat på enkäten gav ett positivt betyg på det egna företagets arbetsmiljö. Det är en ökning med några procentenheter från året innan.

En anledning till ökningen kan vara de nya föreskrifterna, OSA, som började gälla under 2016 och som innehåller en samling krav för den psykosociala arbetsmiljön. På Unionen är man nöjd med att arbetsmiljön förbättrats, men menar ändå att företagen skulle kunna göra mer.

– Det är glädjande att situationen har förbättrats. OSA är oerhört viktig eftersom vi vet att arbetsmiljön är bättre på företag som arbetar systematiskt med frågan. Men det går för långsamt. Endast vart tredje företag tillämpar i dag föreskrifterna och det är alldeles för få, säger Unionens ordförande Martin Linder.

När det gäller vilka frågor som är mest angelägna att arbeta med så anger 36 procent av de tillfrågade att det är chefs- och ledarskapsfrågor, vilket gör den till den näst mest angelägna frågan. Det som arbetsmiljöombuden prioriterar särklassigt mest är dock stress och arbetsbelastning som över 70 procent ser som den viktigaste frågan att arbeta med.

– Det är oroväckande. Psykisk ohälsa är den klart vanligaste orsaken till sjukskrivning. Vi har ett bra regelverk på plats och det som krävs nu är att företagen börjar tillämpa det. Vi kan inte tillåta att människor blir sjuka av jobbet, säger Martin Linder.