Betalningsbalansen blir svagare

Betalningsbalansen för tredje kvartalet 2009 gav ett överskott i bytesbalansen på 53,1 miljarder kronor, en försämring med cirka 29 miljarder jämfört med tredje kvartalet 2008. Detta skriver Statistiska centralbyrån, SCB i sin rapport Betalningsbalansen.

Försvagningen beror främst på halverad kapitalavkastning och vikande varuhandel.

Den totala nettohandeln med varor och tjänster uppgick under kvartalet till 48,3 miljarder kronor, sämre än föregående år. Det är framförallt varuhandeln som fortsätter att vika. Från motsvarande kvartal 2008 har värdet av exporten och importen minskat med cirka 18 procent vardera.

Finanskrisen och den kraftiga konjunkturnedgången har inneburit lägre vinster för företagen. Detta återspeglas i beräkningen av avkastningen för bolag inom direktinvesteringsförhållanden som under kvartalet gav ett nettoinflöde på 16,0 miljarder kronor. Den totala kapitalavkastning genererade under kvartalet ett nettoinflöde på 16,2 miljarder kronor vilket kan jämföras med 37,3 miljarder motsvarande kvartal föregående år.

Den finansiella balansen resulterade i ett nettoutflöde om 174,7 miljarder kronor, där direkta investeringar stod för det största nettoutflödet på 98,3 miljarder kronor. Under det tredje kvartalet förvärvade Vattenfall AB det holländska energibolaget Nuon vilket bidrog till stora nettoutflöden. Även övriga investeringar resulterade i stora nettoutflöden om 78,9 miljarder kronor. Det var framförallt de svenska storbankerna som även under detta kvartal fortsatte att generera kapitalutflöden vilket beror på den minskade upplåningen mot utlandet.Statistik från SCB

Läs rapporten här