Blandat bemötande för incitamentsutredning

Incitamentsutredningen lämnade i våras sitt förslag till hur reglerna för incitamentsprogram ska ändras och nu börjar remissvaren komma in. PWC har gått igenom svaren och plockat ut svaren från Skatteverket och Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA, som de mest intressanta.
 
Skatteverket är inte nöjt med utredningens förslag och avstyrker helt att förslaget om kvalificerade personaloptioner ska genomföras. Verket menar att det skulle öka deras kostnader med flera miljoner per år om förslaget går igenom.
 
Dessutom menar Skatteverket att:
 

  • Det duala skattesystemet som idag råder i Sverige, det vill säga att kapitalinkomster beskattas separat från arbetsinkomster, inte upprätthålls genom förslaget.
  • Förslaget inte kommer att medföra att det blir lätt att göra rätt för sig, vare sig för arbetsgivarna eller för de anställda.
  • Reglerna blir svåra att tillämpa för företag, anställda och Skatteverket. Förslaget anses även riskera att möjligheter öppnas upp för icke avsedd skatteplanering genom att nyttan för de berörda med att utnyttja reglerna för att uppnå ett så lågt skatteutfall som möjligt ökar, jämfört med dagens regler.

 
Då är SVCA mer positiva till förslaget även om de också vill se en del ändringar. De tillstyrker i princip utredarens förslag som innebär skattelättnader för företag som befinner sig i en tillväxtfas. Men de ser ett problem i att beskattningen idag sker redan då optionen utnyttjas.
 
Istället vill de att nuvarande regler kring beskattning av personaloptioner ändras så att de följer den så kallade kontantprincipen, det vill säga att beskattning sker först när kontant ersättning erhålls. Värdeökningen fram till och med utnyttjandet av personaloptionen ska då beskattas i inkomstslaget tjänst och värdeökning därefter ska beskattas som inkomst av kapital.
 
Den 15 augusti gå remisstiden ut och för den som vill veta mer förslaget och reaktionerna på det anordnar PWC ett kostnadsfritt webbseminarium 16 augusti.