Bokföringsnämnden beslutar om K3-arbetet

Målsättningen för arbetet är att K3 ska kunna tillämpas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2012 och tidigare tillämpning ska vara tillåten. Ett allmänt råd ska även tas fram, för att behandla byten mellan K-regelverken.

Kortfattat kom BFN fram till följande:

Avvikelser från årsredovisningslagen

  • Strider en regel mot ÅRL och direktivet ska regeln ändras.
  • Strider en regel mot ÅRL men inte direktivet ska BFN hemställa om lagändring.
  • Är en regel en tolkning av ÅRL ska regeln analyseras ytterligare i respektive kapitel.

Vägledningens struktur

  • Arbetsgruppen ska arbeta vidare med en struktur i vilken vägledningen ska kompletteras med lagtextrutor. Kommentartext ska finnas i direkt anslutning till den lagtext eller den regel den avser.
  • I början av berörda kapitel ska det tydligt framgå att det finns särregler för juridisk person.

Mindre företag som tillämpar K3

  • Mindre företag ska ha samma värderingsregler och lämna samma tilläggsupplysningar som större företag med de undantag som anges i ÅRL för mindre företag.
  • Regler som rör tilläggsupplysningar ska analyseras ytterligare i respektive kapitel.

Kopplingen till IFRS för SME

  • K3 är ett självständigt regelverk. IFRS för SME är, vid sidan av ÅRL, en väsentlig utgångspunkt för K3. Avsteg ska göras från IFRS för SME om det bedöms motiverat.