CFO 4.0 – Viktiga kompetenser för digital omvandling inom den svenska tillverkningsindustrin

Många svenska tillverkare har börjat digitalisera sin verksamhet. Om de inte digitaliserar, kommer de sannolikt att förlora marknadsandelar till konkurrenter som har tagit initiativet att omvandla till Industri 4.0-plattformar. Det finns dock stora utmaningar med att göra den digitala omvandlingen ekonomiskt överkomlig och kommersiellt hållbar. En nyckelperson som hjälper till att klara dessa utmaningar är ekonomichefen, eller CFO:n

 CFO 4.0 – De viktigaste kompetenserna

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny forskningsrapport som beskriver begreppet ”CFO 4.0” – den nya generationens ekonomichefer inom tillverkningsindustrin. Rapporten visar att en karaktäristisk CFO 4.0 har fördjupade och övergripande kunskaper om den digitala omvandlingens konkurrenskraftiga fördelar. Hen har även den kompetens som krävs för att identifiera, utvärdera och genomföra nya affärsmodeller för Industri 4.0 samt en grundläggande förmåga att möjliggöra och driva omvandlingsprocessen.

De intervjuade i undersökningen identifierade fem nyckelkompetenser som en CFO 4.0 måste ha för att kunna genomföra en framgångsrik digital omvandling hos tillverkningsföretag:

 • Kompetens nr 1 – Omfattande kunskaper om vilka finansieringsalternativ som finns tillgängliga samt hur dessa kan möjliggöra en kommersiell hållbar övergång till Industri 4.0.
  • En CFO 4.0 som är en mästare på finans har kännedom om de finansieringsverktyg som kan hjälpa till att (finansiellt) underlätta övergången till digitaliserade och automatiserade Industri 4.0-plattformar. Dessutom vet de hur man i praktiken bäst utnyttjar de alternativ och finansieringsstrukturer som är speciellt anpassade för övergången till Industri 4.0. En CFO 4.0 bör till exempel använda (om så är relevant) alternativa lösningar som betalning utefter resultat, eller så kallad ”pay-to-access/use-finansiering”. Specialistkunskap om alla tillgängliga finansieringsverktyg, i kombination med en övergripande förståelse för sektorns värdekedja, ger potential att forma företagets strategi för investeringsprocessen och i slutändan stötta företagets mål att överträffa konkurrensen på lång sikt.
 • Kompetens nr 2 – Möjligheten att introducera relevanta finansieringsalternativ i ett tidigt skede av den strategiska Industri 4.0-processen, för att få tillgång till, och kunna utnyttja, hela utbudet av potentiella lösningar.
  • Med ett allt starkare förtroende för att tekniska förvärv kan göras ekonomiskt hållbara överväger tillverkarna alltmer ambitiösa teknikalternativ – som har potential att ge dem större konkurrensfördelar i en Industri 4.0-värld där det kan vara kritiskt att tidigt följa utvecklingen. Här måste en CFO 4.0 använda specialistkunskaper för att skapa hållbara finansieringsstrukturer som innefattar kassaflöde / rörelsekapital / budgetutmaningar som annars skulle kunna begränsa företagets investeringsutsikter och val av ny teknik. Samtidigt behöver en CFO 4.0 rätt kompetens och insikt för att kunna välja rätt i det finansiella utbudet.
 • Kompetens nr 3 – Specialistkunskaper och Industri 4.0-expertis – inom områdena ekonomi, teknik, verksamhet och marknadsanalyser – för att med precision kunna väga digitaliseringsmöjligheter gentemot digitaliseringsrisker.
  • En CFO 4.0 har breda operationella kunskaper om verksamheten inom informationsteknik, marknadsanalys och ekonomi – expertis som i praktiken länkar tekniskt och operativt resultat till det kommersiellt resultat som möjliggörs med rätt finansieringsmetoder. En CFO 4.0 måste förstå både de finansiella och tekniska behoven på marknaden och i försörjningskedjan. Det är viktigt för en CFO 4.0 att förstå huruvida det är sannolikt att Industri 4.0-investeringar kommer att ge sina egna fördelar, eller om den förväntade avkastningen på investeringar kan förstöras av oväntade förändringar inom försörjningskedjan. Att fortbilda (eller outsourca) rätt kunskaper och färdigheter hos arbetsstyrkan kan också väsentligt påverka avkastningen från Industri 4.0.
 • Kompetens nr 4 – Möjligheten att utveckla framåtblickande affärsmodeller, enligt en så kallad ”Business 4.0-modell”, som omfattar avkastningsinvesteringar och prestationsövervakningsprocesser.
  • Tillsammans med VD:n och andra operationella chefer är en CFO 4.0 en nyckelperson när det gäller att skapa en avkastningsmodell som granskar, bevakar och mäter de kommersiella fördelarna som en Industri 4.0-investering för med sig. Dessa prediktiva modeller bör bygga på analys av tillgänglig data, för att kunna förutsäga de väntade kommersiella fördelarna från Industri 4.0-investeringar. Detta bör sedan användas för att identifiera och utvärdera meningsfulla prestandaparametrar för digitala och automatiserade plattformar. Sådana parametrar kommer att skapa en balans mellan att leverera kortsiktiga operativa framgångar gentemot långsiktigt kund- och aktieägarvärde. 
 • Kompetens nr 5 – Förmågan att skapa en effektiv, utstakad, plan för att operationalisera företagets resa mot Industri 4.0.
  • När en Industri 4.0-strategi har formulerats och grundats, baserad på transparent data och prognoser, måste den genomföras enligt en praktiskt utstakad plan och effektiv rapportering av de framsteg man ser i varje fas. En digitaliserad miljö ger en mängd dataflöden som kan användas för att mäta och övervaka de framsteg Industri 4.0 för med sig för företaget när det gäller kundernas inverkan samt effektivitet och smidighet i försörjningskedjan. Prestationsdataanalyser är ofta ekonomichefens ansvar. Numera handlar det dock inte längre bara om finansiella dataflöden (försäljning, kassaflöde, rörelsekapital, betalningar med mera) utan även vidare produktionsdata, prestandainformation av försörjningskedjan, lagerförbrukning, logistik och mycket mer.

CFO 4.0 – Vad är belöningen?

Förstärkning av dessa kompetenser och färdigheter gör det möjligt för varje CFO 4.0 att möjliggöra konkreta, konkurrenskraftiga och kommersiella vinster för företaget. De kommersiella vinster som en CFO 4.0 möjliggör är avsevärda och kan i viss mån skapas enligt en pålitlig plan.

Tidigare forskning från SFS har visat mätbara förbättringar inom tillverkningsproduktiviteten, även kallad ”Digitalization Productivity Bonus”, eller produktivitetsbonus för digitalisering, som ett viktigt bevisbart underlag för digital omvandling av affärsmodeller.

SVENSKA TILLVERKNINGSINDUSTRIN DIGITALIZATION PRODUCTIVITY BONUS
(milj. dollar)
Mat & dryck 1.1 – 1.7
Kemikalier 0.9 –  1.5
Tryck, förpackning, papper 0.3  –  0.5
Läkemedel 0.3  –  0.7
Fordon (personbilar) 0.5  –  0.7
Plast 0.3  –  0.4
Maskinbyggnad 1.2  –  1.9

Detta ger generellt avkastning på mellan 6,3 och 9,8 procent av årsomsättningen. Nyckelkompetenserna hos en CFO 4.0 är dock avgörande för att uppnå dessa avkastningar. När det gäller ett urval av Sveriges tillverkningssektorer motsvarar produktivitetsbonusen för digitalisering de årliga vinsterna som anges denna tabell.

CFO 4.0 – Finansieringsverktyg

Specialistfinansiärer har utvecklat en uppsättning finansieringsverktyg, så kallade ”Finansiering 4.0”, som möjliggör övergången till nya den generationens digitala teknik på ett prisvärt, hållbart och utformat sätt för att lindra pressen på tillverkarens kassaflöde och rörelsekapital.

Tillsammans ger utbudet av finansieringslösningar som är skräddarsydda för Industri 4.0 stora som små företag tillgång till produktivitetsbonusen för digitalisering. Rapporten tittar närmare på hur dessa fungerar:

 • Pay to access / use-utrustning & lösningar
  • För att möjliggöra förvärv av ett system, ny teknik eller utrustning så används vanligtvis någon form av finansiell leasing, operationell leasing, hyra eller hyrköps-arrangemang. Finansiärer med fördjupade kunskaper om tillverkningsindustrin anordnar finansieringsperioden och villkoren i linje med de förväntade fördelarna som tillverkaren kommer att se när de börjar använda den nya utrustningen eller systemet. Denna typ av finansiering kan ofta också omfatta tillhörande kostnader för ägande, såsom underhåll via månatliga betalningar. För att möjliggöra enklare förvärv har finansiären ofta någon form av avtal med tillverkaren för att effektivisera arbetet med att enas om framtida finansiering.
 • Uppgradering och uppdatering av teknik
  • Eftersom teknisk innovation och uppgraderingsperioder förkortas i en digitaliserad värld, kan finansieringslösningar också erbjuda möjligheten att uppgradera utrustning och teknik under finansieringsperioden, vilket ger ett skydd mot att bli fast med föråldrad teknik.
 • Finansiering av programvara
  • Även om omvandlingen till en digitaliserad värld sällan är en ren investering av programvara, kommer de flesta lösningar involvera både hårdvara och mjukvara. Detta är känt av specialistfinansiärer som har förmågan att finansiera sådana krav.
 • Pay-for-outcomes
  • Finansieringsavtal där betalningar bygger på den förväntade affärsnyttan eller resultatet som möjliggörs av tekniken inrättas allt oftare. Besparingar eller vinster från tillgången till tekniken används i själva verket för att möta månatliga betalningar, vilket gör att tekniken över tiden blir kostnadsneutral för tillverkaren.
 • Övergångsfinansiering
  • Övergångsfinansiering tar hänsyn till de utmaningar som kan uppstå i övergången till en digitaliserad tillverkningsmiljö. Finansieringslösningar där det är möjligt att skjuta upp betalningen för ett nytt system tills det på ett tillförlitligt sätt är igång, tar bort den finansiella utmaningen för att behöva betala för det nya systemet, medan det gamla fortfarande körs.
 • Tillgångsbaserad finansiering
  • Tillgångsbaserad finansiering, exempelvis leasing, tillåter en tillverkare att få tillgång till kontanter som kan vara bundna i rörelsekapitalstillgångar. Finansieringen säkras genom tillverkarens kundfordringar och lager, vilket ger den likviditet som behövs för att möta det dagliga behovet av kontanter.
 • Förvärv / tillväxtfinansiering
  • Tillväxt genom förvärv kan ibland vara en bra affär för att få ett övertag mot konkurrenter, eller göra strategiska drag för att komma in på nya geografiska områden och marknader. I dessa situationer kan tillverkarna utnyttja tjänster från finansiärer som erbjuder skräddarsydda företagslån och revolverande krediter – för företagets dagliga användning och strategiska tillväxt. Ibland kan dessa lån syndikeras mellan olika banker.
 • Refinansiering / rekapitalisering
  • Finansiärer erbjuder lån och revolverande krediter, så att tillverkarna kan anpassa sina kapitalstrukturer i syfte att förbättra skulder, göra utdelningar till aktieägarna och underlätta ägarförändringar för att sänka den totala kostnaden för kapital. Med digitaliseringen kan tillverkarna växa ur sin kapitalstruktur och kan behöva finansiera om skulder till mer konkurrenskraftiga priser.

Metod

Över trettio tillverkare och managementkonsulter intervjuades i telefon mellan oktober 2017 och februari 2018. De uppmanades att identifiera de väsentliga kompetenser som behövs av dagens tillverkningschef för att framgångsrikt möjliggöra digital transformation och övergång till Industri 4.0. De fick även beskriva hur en framgångsrik strategi byggdes, vilka färdigheter som krävs och hur det kan finansieras för att ge den bästa avkastningen på investeringen. De intervjuade kom från följande länder: Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige, Turkiet, Storbritannien och USA.

Detta är en summering på svenska. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på engelska via www.siemens.com/cfo-4-0.