”CFO:n ska stå för pålitlighet”

Enligt CFO och blivande CEO för Deutsche Telekom, Timotheus Höttges, har inte bara företaget utan även CFO tre röster som är extra viktiga att lyssna på: För det första entreprenörer och innovatörer, för det andra bolagets ägare och intressenter och för det tredje självklart bolagets kunder.

Skulle finanschefen sluta lyssna på bara en av dessa står företaget snart inför stora problem.

Höttges menar även att finansfunktionen har två roller som han anser vara särskilt betydelsefulla: Att skapa transparens i bolagets investeringar och att agera historieberättare. Kunder och intressenter vill veta att deras investeringar är kloka, samt hur företaget avser möta marknaden framgent.

Ingen vill göra en dålig affär och företagets CFO är den person som ska stå för pålitlighet, med fullständig överblick.

Genom att CFO påvisar en tydlig balans i bolagets risktagande, och informerar om rörelsens väsentliga händelser, vinner företaget inte bara nya kunder och gör aktieägare nöjdare, utan inspirerar även den egna organisationen.

Deutsche Telekom arbetar med något de kallar för ”risk cockpit”, med 50 nyckeltal som de mäter regelbundet för varje marknad. Höttges menar att det inte räcker med att försöka förutspå marknaden genom en daglig dos av nyheter. Skulle någon av dessa 50 nyckeltal vika eller påvisa någon form av negativ påverkan måste Deutsche Telekom agera omedelbart. Alla på finansfunktionen har en manual för samtliga nyckeltal, och koncernen styrs av summan av delarna.

När jag i januari träffade Höttges i London förstod jag att det just var hans gedigna jobb och klarsynthet gällande verksamheten och dess framtid som gjort honom till koncernchef för hela Deutsche Telekom.