Chefer sätter allt större värde på arbetsmiljön

En undersökning från Prevent visar att chefer prioriterar arbetsmiljöarbetet högre än för två år sedan.

En god arbetsmiljö är ett bra argument för att rekrytera ny personal och behålla den existerande kompetensen. Det verkar också allt fler chefer inse enligt en undersökning från Prevent.

I den fick 558 chefer och 442 skyddsombud svara på frågor om arbetsmiljön och nästan 80 procent av cheferna angav att de ger arbetsmiljöarbetet hög prioritet. I en liknande undersökning för två år sedan låg den siffran på 75 procent så medvetenheten om arbetsmiljöns betydelse har ökat.

Det är också fler chefer som arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön nu. I den senaste undersökningen sa 73 procent av cheferna att de arbetar aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att förebygga sjukdom och ohälsa. Det är en ökning med sju procentenheter från två år sedan.

– Det är en tydlig ökning och såklart ett resultat vi är väldigt glada över. Vi befinner oss i en stark konjunktur med högt tempo och konkurrens om kompetenser, så det finns en hel del som talar för att bra arbetsmiljö blivit en ännu viktigare framgångsfaktor i kampen om kompetensen, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Samtidigt som cheferna är mer medvetna om arbetsmiljöns betydelse och arbetar mer med att förbättra den så har de också blivit mer kritiska mot arbetsklimatet. För två år sedan tyckte 88 procent av cheferna att arbetsmiljön på deras arbetsplats var tillräckligt bra, men den siffran har sjunkit till 82 procent.

– En möjlig förklaring är att de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö tydliggjort vad som krävs och därmed ökat medvetenheten om dem. Men vi kan inte utesluta att det också handlar om att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön försämrats på en del arbetsplatser, säger Maria Schönefeld.

Det finns också utmaningar som cheferna har svårt att hantera idag. Nästan fyra av tio chefer saknar till exempel bra metoder att riskbedöma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Det är såklart inte bra, men ändå ett steg framåt jämför med för två år sedan då varannan chef upplevde sig sakna den typen av stöd, säger Maria Schönefeld.