Chefer stressar sönder sig själva

Sju av tio chefer är så pressade på jobbet att de tvingas prioritera sina medarbetares arbetssituation före sig själva.

Chefer i Sverige är så stressade att det går ut över deras egen hälsa. Det är en av slutsatserna vi kan dra ur en ny undersökning från Unionen och Vision. Av 1 500 tillfrågade chefer säger sju av tio att de ofta har en så hög arbetsbelastning att de tvingas åsidosätta sina egen hälsa för att klara av sitt ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö.

Trots att så många chefer prioriterar de anställdas arbetsmiljö före sin egen räcker inte tiden till för det heller. Bara drygt tre av tio chefer tycker att de har tid att skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare.

Kunskapen om vad de skulle behöva göra verkar finnas, för drygt sju av tio chefer svarar att de har tillräcklig kunskap för att skapa en god arbetsmiljö. Men tid och resurser är en bristvara.

— Cheferna är väl medvetna om sitt ansvar att fånga upp de anställdas signaler om ohälsa, bedöma arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Men tiden räcker inte till vilket ofta leder till att chefernas egen hälsa hamnar i sista rummet, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen.

För arbetsgivare som vill ge sina chefer en drägligare arbetsmiljö har Unionen och Vision följande förslag:

  • Organisera verksamheten så att antalet medarbetare per chef är rimligt.
  • Se till att det finns tillräckliga stödstrukturer runt chefer för till exempel administration, ekonomistöd, HR-insatser och IT.
  • Se kontinuerligt och systematiskt över chefernas förutsättningar för att klara sitt chefsuppdrag.