Cheferna trivs med att vara chef, men saknar tid för utveckling

Nio av tio chefer gillar jobbet, men bara tre av tio tycker att de har tillräckligt med tid för att utveckla verksamhet och medarbetare.

De flesta chefer tycker att de har ett meningsfullt arbete, men de lider av tidsbrist trots att de arbetar mer än 40 timmar i veckan. Det är några av de viktigaste slutsatserna i Ledarnas senaste rapport om chefers arbetsförhållanden.

87 procent av de 2 269 chefer som svarat på Ledarnas frågor säger att de i hög eller ganska hög grad upplever sitt arbete som meningsfullt. Med tanke på att så många är nöjda med arbete kan det verka märkligt att bara 62 procent skulle rekommendera andra att satsa på chefsyrket.

– Vi är glada att en majoritet skulle rekommendera andra att bli chef, men vi skulle givetvis önska att siffran var högre – den skiljer sig mycket från hur många som tycker att jobbet är meningsfullt. Det går att komma långt på meningsfullhet, men finns det stora brister i övrigt blir det ohållbart i förlängningen, säger Anki Udd som är ledarskapsexpert på Ledarna.

Ont om tid för utveckling

En anledning till chefernas tveksamhet skulle kunna vara att de inte känner att de räcker till i alla lägen. Det gäller då speciellt när de ska utveckla verksamhet och medarbetare, vilket är något av en huvuduppgift för en chef. Här är det bara 32 procent av de tillfrågade som menar att de har tillräckligt med tid för detta.

– Endast tre av tio chefer i undersökningen har tillräckligt med tid för utveckling av verksamhet och medarbetare, trots att de flesta chefer svarar att de arbetar mer än 40 timmar under en genomsnittlig vecka. Det är oroväckande eftersom utveckling är avgörande för att verksamheter ska vara konkurrenskraftiga. Det är ofta just möjligheterna till inflytande och utveckling av verksamheten som gör att många väljer att ta ett chefsuppdrag, säger Anki Udd.

Ett annat problem är att chefer ofta har svårt att få återkoppling från sina egna chefer. Bara 51 procent av cheferna få återkoppling på sina resultat. Och när det gäller hur de fungerar som ledare är det så låg andel som 39 procent som får återkoppling från sin närmsta chef.

– Det både förvånar och oroar mig. Chefer förväntas skapa resultat och nå uppsatta mål, och ledarskapet är deras verktyg. Det är därför märkligt att det saknas återkoppling från närmaste chef kring det som är kärnan i uppdraget. Det är genom cheferna, på alla nivåer, som beslut kan implementeras. Här finns en stor utvecklingspotential för ökad effekt i alla verksamheter säger Anki Udd.