CIO och CFO – det nya strategiska partnerskapet

Nutanix CIO Wendy M Pfeiffer menar att informationschefer och finanschefer har en relation som kräver nära samarbete, långt från myten om spänningar och oenighet dem emellan.

I det komplexa ekosystem som präglar näringslivet idag måste relationen mellan marknadsföringsteamet och ekonomiavdelningen samordnas tydligare, på ett sätt som gäller mer än att enbart enas om en budget. De två måste arbeta som en enhet som säkerställer att organisationen motsvarar varje krav och reglering som myndigheter, aktieägare, kunder, partners och medarbetare ställer på den. Tiden då det rådde spänningar mellan så kallade CIO:er och CFO:er är sedan länge förbi.

Starkt band

Oberoende av om det dagliga ansvaret är finansiellt eller tekniskt finns ett starkt band mellan de två rollerna: marknadsföringschefer och finanschefer delar ansvaret för organisationens riskhantering och regelefterlevnad. En CIO måste på allvar förstå de finansiella processerna och kraven och en CFO som bejakar förändring behöver vara väl insatt i, och intresserad av, den tekniska utvecklingen.

När tekniken stödjer varje aspekt av en organisation och ökar i betydelse utvecklas också informationschefens ansvar. Tekniken är inte längre endast en uppsättning resurser och tjänster som utgör ett kostnadsställe i organisationen. Den har nu blivit en grund för hela organisationen, hur bred dess marknad än är. Om vi accepterar att tekniken stödjer vår organisation måste vi också inse att detta medför en ökad risk. Med den risken kommer ökade krav på regelefterlevnad. De senaste tio åren har en uppsjö nya regleringar införts som organisationen måste anpassa sin teknik till.

Använda kostnader strategiskt

Paradexemplet är EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som infördes i maj 2019. Detta omfattande regelverk krävde verkligen ett bra samarbete mellan finans- och informationsavdelningarna. De måste hantera de extra kostnader som efterlevnaden skapade – och samtidigt se dem som strategiska investeringar i nya möjligheter att strukturera och hantera kunddata. Samma sak med SCA, Strong Customer Authentication, som snart införs i syfte att göra transaktioner online säkrare för konsumenter och ge skydd mot bedrägerier. Även SCA kräver att CIO och CFO på samma sätt kan göra en avvägning och använda kostnader strategiskt så företaget kan utnyttja reglerna även till att stärka sin konkurrenskraft.

Med alla förändringar uppstår också nya risker som informationschefen måste kunna förklara för finanschefen i finansiella termer. Det kan handla om hot mot data eller cybersäkerhet. Ett exempel är när Stockholms stad nyligen tvingades akut stänga it-systemet Skolplattformen då det visade sig att personuppgifter om såväl elever som lärare var lätt åtkomliga för obehöriga.

Påverkan och lösning

Det är viktigt därför att alla problem som skapar risk har såväl en teknisk som en operationell påverkan och lösning. Att till exempel investera i ny infrastruktur eller balansera organisationens immateriella rättigheter i molnet är tekniska frågor. Men de är helt uppenbart affärsmässiga frågor också. Om organisationen väljer att senarelägga investeringar i infrastruktur kan det påverka affärsverksamhetens kontinuitet. Vilket i sin tur inverkar på kundupplevelsen.

Det här kanske låter som beslut som uteslutande berör CIO:er men så är det inte. Om tekniken verkligen är central för organisationen måste ansvaret för teknikbesluten delas inom direktionen.

Finansiell diskussion

En CIO måste förstå organisationens finansiella system på djupet och kunna bedöma riskerna på ett sätt som CFO uppfattar som relevant och användbart. De två måste kunna presentera sina bedömningar för ledningen och styrelsen. Den här diskussionen är i grunden inte teknisk utan finansiell. Att kunna argumentera för sitt ansvarsområde i en finansiell diskussion är ett grundkrav på en CIO.