Dansar innovation i takt med organisation?

Överallt pratas det om innovation. Att även traditionella företag måste satsa på innovation förstår alla  - men detta abstrakta begrepp har en tendens att glida mellan fingrarna. Hur gör man då? Särskilt om man nu inte är en Google, Tesla eller AirBnB?

För tredje året i rad har Cornerstone OnDemand och IDC genomfört vad som är Europas största undersökning i sitt slag, kring digital transformation. I år fokuserar den på just innovation och företagskultur. Närmare 2 000 ansvariga för HR, IT och linjechefer i företag med mer än 500 anställda i 14 europeiska länder, däribland Sverige, har tillfrågats.

Samband mellan innovation och talent management

Resultatet visar på ett direkt samband mellan innovationstakten i en verksamhet och talent management, det vill säga rekrytering och utveckling av medarbetare. Hur en organisation hittar talanger, processen kring feedback och utvecklingssamtal, hur ofta och på vilket sätt medarbetare rekommenderar organisationen de arbetar i till andra och hur mycket medarbetare samarbetar, är alla tydliga indikationer på innovationstakten i verksamheten.

Undersökningen visar bland annat att organisationer som ofta lanserar nya produkter och tjänster, också oftare har kontinuerlig återkoppling med sina medarbetare, snarare än ett utvecklingssamtal om året. Den visar även att verksamheter med en långsammare innovationstakt, oftare använder coachning och mentorskap för att utveckla medarbetare.

Fyra företagstyper

IDC har analyserat det omfattande materialet och grupperat resultatet i fyra olika verksamhetstyper, illustrerat som fyra olika musikgenrer: Salsa, Elektronisk, Klassisk och Rock-musik. Ingen typ är bättre än någon annan, men det kan vara bra att veta vilken typ man tillhör, eftersom vissa åtgärder fungerar bättre än andra beroende på verksamhet. Att veta vilken kategori man tillhör som organisation, kan alltså öka chanserna att satsa på rätt aktiviteter för att öka innovationstakten.

De svenska företagen i studien var relativt jämt fördelade mellan de olika kategorierna med de flesta i Klassisk musik (34%) följt av Salsa (31%).

Klassisk musik-verksamheter är traditionella organisationer verksamma på stabila marknader, som till exempel myndigheter, högre utbildning eller transport. De har låg innovationstakt både vad gäller nya produkter och tjänster och i organisationen.

Salsa-företag är opportunister. De lanserar ofta nya produkter och tjänster, medan organisationen inte förändras lika ofta. Här finns exempelvis företag inom finanssektorn, media och underhållning.

Elektronisk musik-företag är verksamheter med hög innovationstakt både vad gäller produkter, tjänster och organisation. Här återfinns många av de snabbrörliga IT- och teknikföretagen.

Slutligen rockmusik-kategorin präglas av hög innovationstakt i organisationen med nya team skapade för varje kund eller projekt, men där nya produkter och tjänster lanseras mer sällan. Här finns till exempel olika typer av konsultverksamhet, men även en del tillverknings- och energiföretag.

Vilken kategori tillhör din organisation?

Om du fyller i det här frågeformuläret får du reda på vilken musiktyp din organisation tillhör. Beroende på typ finns olika rekommendationer för hur ni kan öka takten på innovation i just er verksamhet. Bland annat:

För företag av den elektroniska musiktypen gäller det att satsa på att rekrytera unga som kommer in med nya fräscha idéer, prioritera talanger som är problemlösare och kan tänka kritiskt, men också att ge dem mycket och regelbunden återkoppling, så att de inte försvinner ur organisation på jakt efter nya utmaningar.

För salsa-företagen är det viktigt att HR och marknadsföring jobbar nära varandra för att skapa ett attraktivt varumärke som bidrar till att attrahera talanger och att kontinuerligt utveckla och utbilda medarbetarna. Salsaföretag bör också satsa på att skaffa sig konkurrensfördelar genom att utnyttja den digitala transformationen, men utgå från det som redan existerar och skapa nya kanaler ut på marknaden.

Lojala och nöjda medarbetare

Företag av typen klassisk musik har ofta väldigt lojala och nöjda medarbetare. Organisationer i den här kategorin bör satsa på att standardisera sina processer, skapa en företagsmission som verkligen betyder något för medarbetarna och satsa på att hitta och rekrytera sina interna talanger.

Slutligen rockmusik-företag bygger till stor del sin verksamhet på sina unika medarbetare, så att mappa deras kompetens ordentligt kan underlätta att ge kunderna vad de vill ha. Medarbetare i rock-organisationer behöver, mer än andra, en fysisk arbetsmiljö som är både utmanande och inspirerande. Det kan alltså löna sig att investera i en bra fysisk arbetsmiljö både för formellt och informellt samarbete. Och eftersom kreativitet föds ur mångfald gäller att ju fler medarbetare med olika tankar, bakgrunder och insikter, desto bättre resultat.

Det här är bara ett axplock ur den omfattande studien. Mer om vilka faktorer som utmärker de olika verksamhetstyperna, hur det påverkar innovationstakten och kopplingen till talent management hittar du i rapporten:

”Future Culture 2018: Building a Culture of Innovation in the Age of Digital Transformation”.

Stefan Robsen
About Stefan Robsen 2 Articles
Cornerstone OnDemand