Därför borde ditt rörelseresultat vara lägre

I rapporten, “Expect the Unexpected – building business value in a changing world”, framgår att företagens vinster skulle minska med i snitt 40 procent om de skulle tvingas betala för de externa miljökostnader som deras verksamhet orsakar. Slutsatsen bygger på uträkningar av de faktiska miljökostnaderna för 800 företag i totalt 11 branscher globalt, enligt ICB:s sektorklassificering.

De svenska börser som inkluderats i undersökningen är First North, Nordic Growth Market och OMX Nordic Exchange Stockholm.

Studien visar att de totala kostnaderna för företagens miljöpåverkan ökade med 50 procent mellan 2002 och 2010, från 566 till 854 miljarder dollar. I ett längre perspektiv innebär det en fördubbling av miljökostnaderna vart fjortonde år.

Det är emellertid få företag som redovisar dessa kostnader i sin resultaträkning – något som kan utgöra en stor finansiell risk för många sektorer, skriver KPMG i ett pressmeddelande.

– Om företagen hade tvingats stå för hela notan redan idag, skulle rörelseresultaten varit i snitt 40 procent lägre. I vissa branscher, som livsmedelsindustrin, skulle vinsterna raderas ut helt. Här står de externa miljökostnaderna idag för hela 224 procent av resultatet. Det är alltså stora värden som står på spel, säger Åse Bäckström, chef för klimat- och hållbarhetsfrågor på KPMG i Sverige, i en kommentar.

Även el- samt gruvindustrin skulle drabbas av stora vinsttapp, med en resultatpåverkan på 87 respektive 67 procent. Telekomsektorn skulle klara sig bäst med motsvarande 2,5 procent. Även bil- samt olje- och gasindustrin skulle klara sig relativt bra med en resultatpåverkan på 22 respektive 23 procent.

I rapporten identifieras även tio globala trender som kommer att ha en stor inverkan på företagen, tillväxten och ekonomin under de kommande två decennierna: klimatförändringar, vatten- och materialbrist, befolkningstillväxt, energitillgång, urbanisering, livmedelsförsörjning, ökande välfärd, förlorad biodiversitet och avskogning.

– Fram till i dag har företagen främst fokuserat på att minska sin negativa påverkan på människor och miljö. Men av rapporten framgår att företagens möjligheter att vara framgångsrika också i framtiden, i allt högre grad kommer att styras av externa händelser som är utom deras kontroll. Det kommer få stor påverkan på deras affärsmodeller. Därför är det oerhört viktigt att företagen redan nu tar fram strategier och mätbara mål för hur de ska hantera dessa frågor, säger Åse Bäckström.