Därför går svenska CFO:er mindre på magkänslan

För att kartlägga hur just ekonomichefer idag fattar beslut gjorde vi en världsomspännande undersökning bland CFO:er i bland annat Sverige, USA och Kina. Resultatet visar på flertalet likheter mellan länderna men även vissa frågor där Sverige sticker ut. Ett av de mest intressanta resultaten visar att nära hälften av CFO:erna förlitar sig på magkänsla och instinkt när de fattar affärsbeslut. Vad gäller svenska CFO:er är siffran något lägre men ändå så hög som 37 procent. Vad är det som ligger till grund för detta?

Studien avslöjar att CFO:er blir tvungna att fatta beslut utifrån instinkt eftersom de inte har tillgång till rätt empirisk data. För svenska CFO:er innebär detta mer specifikt att 27 procent anser att de saknar antingen korrekt information eller information i rätt tid (25 procent), två aspekter som försvårar det ekonomiska beslutsfattandet. Detta kan jämföras med det globala resultatet där 35 procent uppger att de saknar tillgång till ­korrekt information och information i rätt tid. En möjlig slutsats vi kan dra utifrån detta är att ju sämre tillgång till information, desto större risk att CFO:er vänder sig till magkänsla.

Oroande del
En oroande del av statistiken visar att bristfälliga beslutunderlag kan påverka lönsamheten negativt. En tredjedel av respondenterna uppger att den största orsaken till misstag eller ouppnådda mål på svenska företag under de senaste åren är just beslut som fattats utan tillgång till information. En tredjedel uppger att besluten inte baserats på fakta (29 procent) och en femtedel menar att beslut fattats av känslomässiga skäl. I de andra länderna är problemet ännu större. De internationella siffrorna visar att bristen på information av god kvalitet försvårar beslutsfattandet. Bland annat menar 45 procent att brist på viktig information försenar beslut och ungefär lika många upplever att bristfällig information ofta ligger till grunden för de misstag som görs.

Det positiva är dock att studien visar att CFO:er som har goda beslutsunderlag, snarare än att förlita sig på magkänsla, bedriver verksamheter med högre lönsamhet. De globala siffrorna visar att hela 72 procent av CFO:er som använder sig av empiriska data och hårda fakta också upplever vinstökning. Detta återspeglas även hos en tredjedel av de svenska CFO:erna som anser att möjligheten att snabbt kunna ta del av detaljerad information är en förutsättning för att positivt kunna påverka verksamhetens ekonomi de kommande åren.

Instinkt kontra insikt
Kopplingen mellan innovation och tillväxt är väl etablerad men det finns också en länk mellan opportunism, innovation och tillväxt. Undersökningen belyser instinkt kontra insikt och visar att tillgång till bättre information möjliggör för ekonomiavdelningar att fatta bättre beslut snabbare. Med gediget beslutsunderlag kan ekonomichefer vara mer säkra vid fördelning av resurser för att utveckla verksamheten inom områden som kundservice, försäljning och marknadsföring och i kritiska investeringsområden för att stödja innovation, utveckling av nya produkter och partnerskap.

Ett annat intressant resultat är att svenska CFO:er anser sig ha sämre tillgång till verksamhetens finansiella information jämfört med CFO:er i de andra länderna. Endast var tredje svensk CFO menar att de har god insyn i försäljningsprognoser, arbets- och försäljningskostnader och den finansiella informationen för de övergripande affärsresultaten. Avsaknaden av sådan viktig information gör det mer påtagligt varför många fattar affärsbeslut baserat på kvalificerade gissningar då de inte har snabb och tillförlitlig tillgång till korrekta interna uppgifter.

Slumpen som avgör
Många CFO:er har gedigen erfarenhet och inte alla beslut fattade på magkänsla är att förkasta. Dock blir beslutsprocessen mindre datastyrd och mer av en bedömningsfråga. Om vi ska hårdra det innebär detta tillvägagångssätt att det kan bli slumpen som avgör om viktiga affärsbeslut om exempelvis framtida investeringar blir lyckosamma eller inte. Det mest sannolika är att beslutsfattaren kommer fram till en antingen för hög eller låg siffra vilket kan ge verksamheter onödiga konkurrensnackdelar. Med tanke på att innovation är en tydligt bidragande faktor till tillväxt behöver organisationer en process som gör det möjligt för dem att vara mer exakt när man planerar dessa investeringar.

42 procent av de svenska CFO:erna sa att deras högsta affärsmål 2015 var att få ökande vinster. För att lyckas måste företag vara bättre rustade genom att ha rätt system på plats som levererar rätt data, till rätt personer, vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. För att vara förberedda på båda morgondagen och en mer avlägsen framtid behöver besluts­fattare ha tekniska verktyg som möjliggör goda investeringar, istället för att låta slumpen avgöra.

Otillräckligt it-stöd
Inte helt förvånande anser nära en tredjedel av de svenska CFO:erna att deras it-stöd är otillräckligt. Ungefär en tredjedel av CFO:er internationellt och i Sverige menar också att systemen behöver uppdateras. Trots att det idag finns moderna finansiella it-system på marknaden förlitar sig hela 40 procent av de svenska cheferna fortfarande på Excel för att få tillgång till sin data. Hela 60 procent gör det i utlandet – även företag med över en miljard dollar i årliga intäkter.

Den globala statistiken visar att CFO:er med tillgång till mer effektiva it-system kan ha ett större strategiskt inflytande över sin verksamhet. De visar också att it kan spela en nyckelroll för att skapa ett större värde för ekonomifunktionen. Företag med väl fungerande it-infrastruktur har möjlighet att tillämpa ett bredare spektrum av redovisningsverktyg – detta gäller särskilt för försäljningsprognoser och mätning av ROI.

Grund för lönsamhet
Ett bra it-stöd och tillgång till rätt data skapar alltså en god grund för lönsamhet men intuition och känslor anses ibland vara en viktig del av beslutsfattandet. 22 procent av svenska CFO:er menar att deras intuition ofta är en bra vägvisare för att fatta strategiska beslut.

Internationellt anser många av respondenterna att instinkt, intuition och även känslor har en giltig roll i beslutsfattandet. De mest effektiva ekonomicheferna vet när det är läge att lyssna på sin magkänsla och när siffrorna inte räcker till, till skillnad från att behöva göra det i brist på bra information, fullgoda processer och robust infrastruktur. Den internationella statistiken visar att 44 procent av de finansiella beslutsfattarna menar att beslut ofta fattas opportunistiskt för att utnyttja situationer när de uppstår. Genom att ha en modern finansiell it-infrastruktur på plats som ger rätt data, till rätt personer, vid rätt tidpunkt, på rätt sätt frigörs CFO:ers tid så att de istället kan tillföra värde på ett mer kreativt sätt till verksamheten och företagsledningen.