Därför ska du skydda dig mot dyra tvister

Utgångspunkten i svenska tvister är att den förlorande parten får stå för samtliga rättegångskostnader. Kostnaderna kan bli betydande, särskilt om det är fråga om en större tvist. Denna risk är möjlig att försäkra exempelvis genom en så kallad rättsskyddsförsäkring som ofta ingår som ett moment i den vanliga företagsförsäkringen.

En rätt avpassad rättsskyddsförsäkring kan alltså vara till stor nytta och kan medföra att man med större trygghet kan gå in i en tvist för att tillvarata sina rättigheter, och det gäller oavsett på vilken sida man befinner sig i tvisten.

Villkoren för de olika rättsskyddsförsäkringarna skiljer sig åt en hel del. Skillnaderna i försäkringsbelopp, självrisker och övriga ekonomiska villkor är oftast tydliga. Den vanligaste modellen innebär att rättegångskostnader ersätts upp till ett visst belopp med en självrisk som uppgår till en procentsats av ersättningsbeloppet. De vanligaste maxbeloppen är fem eller tio basbelopp – alltså cirka 250 000 eller 500 000 kronor. Utifrån storleken på tvister som går att förutse i verksamheten får man bedöma om standardbeloppet är tillräckligt eller om det bör höjas.

Ett mindre bolag som är involverat i stora projekt kan exempelvis ha behov av ett väl tilltaget rättsskyddsbelopp samtidigt som ett stort företag vars verksamhet inte medför särskilt hög risk för större tvister kan nöja sig med ett lägre belopp. Standardbeloppen som erbjuds är dock så begränsade att de normalt inte täcker båda parters samtliga rättegångskostnader ens i en mindre tvist om den förloras helt.

När det gäller vad försäkringen omfattar, i vilka typer av tvister som försäkringstagaren har rätt till ersättning, kan det vara svårare att se skillnaderna mellan olika försäkringsgivare. Även här är det dock viktigt att analysera villkoren och bedöma om försäkringen ger ett adekvat skydd för verksamheten.

Det här är några vanliga undantag:
Det är mycket vanligt att ersättning inte utgår för tvister med anställda (arbetsrättsliga tvister). Såvitt jag vet är det faktiskt undantaget i alla vanligt förekommande rättsskyddsförsäkringar. Ett visst skydd kan man få i sådana tvister genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation som ofta tillhandahåller arbetsrättslig rådgivning i viss omfattning till sina medlemmar.

Ett annat vanligt undantag rör tvister i specialdomstolar där ersättning ofta inte utgår för tvister. Utöver att Arbetsdomstolen är undantagen förekommer det också att tvister enligt marknadsföringslagen i Marknadsdomstolen är undantagna. En konkurrent till er kan således väcka talan vid Marknadsdomstolen rörande påstådda brister och felaktigheter i er marknadsföring och ni bli tvungna att täcka kostnaderna utan hjälp av försäkringen. En talan i Marknadsdomstolen kan innebära att motparten begär att ni ska förbjudas att sälja vissa produkter (exempelvis vid påstådd vilseledande efterbildning av någon originalprodukt) och kan således vara affärskritisk för er. Om du är verksam i en bransch – hemelektronikbranschen är ett exempel – där det är mer vanligt med konkurrenter som är aggressiva i det här avseendet bör du överväga att försöka hitta en försäkring som omfattar även tvister i Marknadsdomstolen. Detsamma gäller om er verksamhet är marknadsföringsintensiv och riktar sig mot konsumenter.

Andra exempel på undantag som ofta finns i de ordinarie rättsskyddsförsäkringarna är tvister rörande immateriella rättigheter och patent eller frågor rörande miljöfarlig verksamhet. Om ditt företag är forskningsintensivt eller beroende av patent bör du således undersöka om ert rättsskydd omfattar dessa typer av tvister.

Vidta enkla åtgärder
Vad kan man då dra för slutsatser av detta? Mitt förslag är att ni vid nästa nyteckning av er företagsförsäkring utöver de vanliga övervägandena – om försäkringen omfattar verksamhetens risker och i övrigt är adekvat – också överväger om rättsskyddsmomentet i försäkringen täcker de områden där ni riskerar att hamna i tvist och om försäkringsbeloppet är avpassat till företagets behov.

Om ni vidtar de rätt enkla åtgärderna är ni bättre rustade om ni hamnar i en situation där ni har behov av rättsliga åtgärder för att tillvarata era rättigheter.