De 5 största trenderna inom årsredovisning 2013

Årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar blir allt viktigare när investerare, media och vanliga människor vill ha svar på hur företag sköter sitt arbete med etik och hållbarhet.

– Kraven på framför allt de börsnoterade och statliga bolagen växer kraftigt, menar Staffan Bruzæus, kommunikationsrådgivare inom finansiell kommunikation och partner på kommunikationsbyrån Narva.

Här är fem starkt växande trender som kan komma att påverka de finansiella rapporterna hos många företag framöver:

Hållbarhetsfrågor blir mer centrala

Företag ägnar mer och mer uppmärksamhet åt miljöfrågor, hållbarhet och etik frivilligt eller ofrivilligt. Samtidigt växer behovet av att utvärdera och mäta utfallet av dessa ansträngningar. Dessutom kommer finansfunktionerna i ett företag bli djupare involverade i beslutsfattandet och avvägningarna av hållbarhetsfrågorna.

"Content is king"

Årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar har många uppgifter. Den grundläggande handlar om att redovisa och ge en korrekt bild av verksamheten och dess prestationer.

– Internationellt ser vi hur börser och lagstiftare skärper kraven så att rapporterna blir mer förklarande. Uttrycket "narrative reporting" har fått fäste och handlar om just detta – att sätta siffror och information i ett sammanhang så att investerare och andra lättare ska kunna dra slutsatser, säger Staffan Bruzæus.

Mer fördjupning och video på nätet
Onlineårsredovisningar fortsätter att växa. Både internationella och svenska börsbolag har under många år tagit fram onlineårsredovisningar där aktieägare och investerare har kunnat ta del av börsbolagens informationsrika årsredovisningar, ner till minsta notkommentar, direkt på webben.

En stark trend som fortsätter att växa är användningen av mer video och interaktiva diagram och tabeller – samt att företag i allt större utsträckning använder webbens möjligheter till ökad pedagogik och fördjupning.

GRI växer som standard
GRI, eller Global Reporting Initiative, växer som standard för hållbarhetsrapportering. GRI har länge varit de svenska börsbolagens favorit.

– Vi bedömer att detta kommer att hålla i sig. Dessutom ser vi hur GRI stärker sin internationella ställning. Nu pågår arbetet med den fjärde generationens riktlinjer som kallas populärt för G4, säger Staffan.

Integrerade rapporter
Många företag hållbarhetsredovisar i en separat hållbarhetsredovisning. Nu ökar trycket på att integrera  årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar till ett dokument.