Den psykiska ohälsan bland chefer ökar

Antalet sjukdagar på grund av psykosociala besvär har ökat varje år de senaste sex åren.

2014 låg antalet sjukdagar bland chefer på grund av psykisk ohälsa på 28 dagar (per 100 chefer och år). I fjol var siffran uppe i 78 sjukdagar. Det visar undersökningen Chefshälsorapporten från Previa.

— Dagens arbetsliv präglas av ett högt tempo med ständigt ökande krav på effektivitet, tillgänglighet och resultat i relation till högt satta mål. Att vara chef idag innebär ett enormt tryck av krav och förväntningar från både högre ledning och från medarbetare, säger Lena-Karin Allinger, leg psykolog och organisationskonsult på Previa.

Värst är det för de kvinnliga cheferna. De hade i snitt 113 sjukdagar (per 100 chefer och år) för psykosociala problem.

Ett stort problem är att chefer förväntas vara tillgängliga hela tiden. Den tid de ska ha för återhämtning kan när som helst avbrytas av något som måste hanteras.

— Digitaliseringen underlättar och skapar möjligheter samtidigt som gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Möjligheten att vara tillgänglig är obegränsad. Det här får konsekvenser och driver en utveckling där allt fler chefer drabbas av psykisk ohälsa, säger Lena-Karin Allinger.

Något som skulle kunna vara ett positivt tecken är att korttidssjukskrivningarna minskar. Men det kan faktiskt vara ännu en varningssignal.

— Att chefer inte sjukskriver sig vid korttidssjukdom är ett riskbeteende. Och vi ser nu att ohälsan hos chefer ökar med fler långtidssjukskrivningar som följd. När chefer blir sjuka blir de borta en lång tid, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

För att hjälpa företag att få ner ohälsan bland cheferna har Previa tagit fram en lista med tio råd:

  • Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras uppifrån och ägas av samtliga i organisationen.
  • Säkerställ att chefen får stöd, återkoppling och hjälp med prioritering från överordnad chef.
  • Bryt ensamheten och etablera chefsnätverk där det ges utrymme till konkret stöd och erfarenhetsutbyte. Ta fram mentorsprogram så att erfarna ledare kan stödja dem som är nya i chefsrollen.
  • Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen. Avlasta chefen mängden administrativa uppgifter.
  • Rusta arbetsplatsen för att hantera konflikter. Involvera medarbetarna och ta diskussion: Hur tilltalar vi varandra? Hur beter vi oss?
  • Ge ansvar och befogenheter till medarbetarna, undvik att fastna i operativa frågor.
  • Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.
  • Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.
  • Tydliggör normer och ta fram policys kring tillgänglighet och arbetstid.
  • Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen och agera direkt vid tecken på ohälsa.