Den starka konjunkturen förvånar storföretagen

Storföretagen räknar med att konjunkturläget ska mattas av, men det från en hög nivå då fjolåret var väldigt bra för de svenska företagen.

Det här är lite för bra för att vara sant. Så skulle man kanske kunna sammanfatta de svenska storföretagens inställning till konjunkturläget. Det visar Riksbankens företagsundersökning där representanter för 28 företag med totalt cirka 215 000 anställda i Sverige intervjuats.

Det som förvånar är att vi har haft en så stark konjunktur så länge som vi haft sedan uppgången började efter finanskrisen. Nu är företagen mindre optimistiska när det gäller konjunkturen framöver, men det verkar bygga mer på en känsla än några tydliga tecken. Riskerna för en försämrad konjunkturutveckling upplevs sammantaget rent av ha minskat något i februari jämfört med undersökningen i november

Bland de risker som företagen ser inför framtiden hittar vi bland annat Brexit, handelskonflikten mellan USA och Kina samt försämrad köpkraft bland de svenska hushållen. Sedan har orderingång och produktionen minskat något i början av 2019.

Minskningen i produktionen kan åtminstone till viss del förklaras av att exportföretagen har stora lager som de nu försöker minska.

Ser vi på tjänstesektorn så är det stora skillnader mellan olika delbranscher. It-branschen har hög efterfrågan och upplever konjunkturläget som mycket bra. Rese- och charterbranschen har det i stället väldigt tufft till följd av svag krona och återhållsamma hushåll.

Svårt hitta specialister

Det pratas en del om att företagen har svårt att hitta personal och det håller företagen i undersökningen med om till viss del. Rent allmänt är det inte svårt att hitta arbetskraft, men när det gäller specialister är det en annan femma. Det råder brist på exempelvis it-experter, projektledare inom byggsektorn, chaufförer samt erfarna tjänstemän och ingenjörer med digital kompetens.

Riksbanken har också tittat närmare på produktivitetsutvecklingen ute på företagen och här bilden splittrad. Officiell statistik har svårt att se några stora produktivitetsökningar sedan finanskrisen. Samtidigt har företagen överlag beskrivit produktivitetsutvecklingen som god sedan Riksbanken startade undersökningen 2007.

En anledning kan vara att det är svårt för företagen att mäta produktivitetsökning som är kopplade till teknikutvecklingen och det ständiga förbättringsarbetet som görs i företagen. Sedan har företagen svårt att påverka produktiviteten inom vissa områden.

Krångliga regler drar ner produktiviteten

Nästan var fjärde företag i undersökningen anser att de har haft produktivitetstillväxt i den operativa delen av verksamheten tack vare att de infört ny teknik. Men det motverkas av att det är svårt att bli effektivare inom till exempel regelefterlevnad. En av de intervjuade beskrev det som att ”vi är på bollen ute i fabrikerna, men sen dränks vi av det här andra centrala, manuella som regler och IT-säkerhet”.

Ungefär vart femte företag i undersökningen förväntar sig en stark produktivitetstillväxt framöver tack vare ny teknik. Än så länge anser dock många att det antingen är för dyrt att investera i den nya tekniken eller att man investerat utan att det ännu har gett några tydliga effekter.