Det här gäller för tillfälliga hyressänkningar

PWC reder ut reglerna för regeringens stöd till hyressänkningar och vilka konsekvenser sänkt hyra kan få för ett företag.

Företag kan nu ansöka om att få statlig hjälp med att betala en del av lokalhyran. Exakt vad som krävs för att få stödet och vilka skattemässiga konsekvenser det kan få går PWC igenom i ett blogginlägg.

För att ett företag ska kunna få hyresstöd överhuvudtaget måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Det ska finnas ett hyresavtal med helt eller delvis bestämd fast hyra.
  • Avtalet ska vara tecknat senast den 1 mars 2020.
  • Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april-30 juni 2020.

Senast den 30 juni 2020 ska en överenskommelse tecknas mellan hyresgäst och hyresvärd om rabatt på fast hyra. Det är sedan hyresvärden som skickar in ansökan.

Hyresstödet kan som mest uppgå till 50 procent av den rabatt som har lämnats under den angivna perioden. Men stödet kan aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. En annan begränsning är att det totala hyresstödet till en hyresgäst inte får uppgå till mer än 800 000 euro.

Skattekonsekvenser

Nu finns det också en del skattekonsekvenser att ta hänsyn till för företag som söker stödet. När det gäller de inkomstskatterättsliga konsekvenserna skriver PWC så här:

”Från inkomstskattemässig synvinkel kan en sänkt hyra få konsekvenser i form av uttagsbeskattning om nedsättningen inte grundas på affärsmässiga överväganden. Väljer hyresvärden att efterskänka en redan debiterad hyra skulle detta kunna ses som ett underhandsackord.

Från inkomstskattemässig synvinkel är ackordsförluster som är baserade på affärsmässiga överväganden avdragsgilla för fordringsägaren. För kunden är motsvarande ackordsvinst skattefri om kunden är på obestånd. En ackordsvinst ska dock reducera eventuellt inrullat underskott från tidigare beskattningsår.”

Även när det gäller momsen kan hyresstödet få konsekvenser. PWC beskriver dessa konsekvenser så här:

”Skatteverket har klargjort sin uppfattning att stödet utgör ett så kallat bidrag direkt kopplat till priset och att en hyresvärd därför ska ta med stödet vid beräkningen av underlaget för moms avseende lokalhyran. Detta under förutsättning att lokalen, som stödet avser, omfattas av frivillig skattskyldighet för moms.

Sammantaget blir momshanteringen komplex för hyresvärden vid nedsättning av hyra. Hyresvärden bör redan vid överenskommelsen med hyresgästen beakta hur stödet ska hanteras momsmässigt. Dessutom är det viktigt att fakturan till hyresgästen för den hyra som stödet avser utformas på ett korrekt sätt så att hyresgästen erhåller ett fullgott underlag för avdrag för ingående moms.”

Den som har frågor om hyresstöd eller andra covid 19-relaterade frågor kan också kontakta PWC:s kostnadsfria hotline.