Svenska företag är digitala hjältar men riskerar att tappa ledningen

En ny studie visar att svenska företag digitala hjältar men den visar också att vi är på väg att hamna på efterkälken när det gäller flera faktorer som spelar in för att fortsätta leda den digitala revolutionen.

Sverige är ett av de länder som kommit längst vad gäller digitalisering. Enligt Digitaliseringsrådet är Sverige, tillsammans med Danmark, Finland och Nederländerna, ledande inom Europa, dock krymper försprånget till andra länder. En studie som Workday nyligen gjort tillsammans med IDC, visar också att vi är på väg att hamna på efterkälken när det gäller flera faktorer som spelar in för att fortsätta leda den digitala revolutionen.

Att samhället blir allt mer digitalt märks av på många olika sätt, inte minst på sättet vi arbetar och de tjänster vi erbjuder. För att ge ett exempel – under lång tid använde sig majoriteten av företags ekonomiavdelningar av statiska, traditionella planeringsmodeller kännetecknat av långa planeringscykler, kalkylbaserad planering och prognoser. Detta må ha fungerat hur bra som helst i en annan tid, men dagens samhälle har andra krav. Flera företag har idag gått från statisk till aktiv planering. För att kunna hantera den utmanande tid vi nu går igenom, behöver företag vara flexibla och snabbt svara på utmaningar och svårigheter.

Företagstrender och investeringsmönster

I början av 2020 utförde Workday, tillsammans med IDC, en studie för att ta reda på bland annat företagstrender och investeringsmönster. Studien, som byggde på djupintervjuer med seniora beslutsfattare på företag med fler än 100 anställda, ställde frågor som bland annat ”Har du/ditt företag implementerat ett flexibelt sätt att arbeta på?”, ”Använder du/ni, eller planerar du/ni att använda er av automatiseringsverktyg inom de närmsta 12 månaderna”, osv. Vi undersökte även i vilken utsträckning feedback från de anställda påverkade företagets strategi och riktning, och ifall anställdas upplevelse är en av de viktigaste drivkrafterna för förändring av arbetssätt och företaget i stort.

19 procent, nästan ett av fem företag, sade sig ha implementerat flexibla arbetssätt men endast 7 procent uppgav att de hade blivit till största delen ett agilt företag. I Danmark ligger siffran på 10 procent, men i Finland endast på en procent. Sverige ligger därmed fortfarande över medel när det gäller nordiska länder, men hamnar på efterkälken i jämförelse med europeiska företag. Som många företag kom att bli varse redan innan den nuvarande krisen, är att flexibilitet är ett affärsmässigt krav och ett avgörande attribut för framgång. 

Intelligenta automatiseringsverktyg

Intelligenta automatiseringsverktyg är på frammarsch, vilket också syns i resultatet från undersökningen. 37 procent av de svenska företagen uppgav att de använde, eller planerar att börja använda det inom det närmsta året. Bland de företag som redan använde sig av automatiseringsverktyg, uppgav 25 procent att det hade ökat kundnöjdheten och 23 procent att det hade medfört minskade kostnader för företaget. De hinder som sågs för implementering och ökad användning var en viss svårighet att övervaka och/eller anpassa/skala upp efter företagets behov (12 procent), brist på kompetens (10 procent) och i vissa fall även ett visst motstånd från personalen (10 procent).

Förutom flexibilitet och att snabbt kunna anpassa sig till rådande och förändrade omständigheter, är de anställdas arbetsupplevelser av yttersta vikt och något som i många fall spelar stor roll i ett företags framgång. I undersökningen frågade vi i vilken utsträckning de medverkande företagen höll med om att de anställdas upplevelser är den viktigaste faktorn för att driva förändring på arbetsplatsen. Närmare ett av fyra företag, 24 procent, höll med om detta och fyra av tio, 42 procent, uppgav att de anställdas feedback påverkar företagets strategi och väg framåt. Detta är glädjande siffror på många sätt – de anställda är i slutändan det viktigaste ett företag har, och det borde således ligga i dess intresse att de trivs så att de kan prestera och göra sitt bästa. Glädjande siffror, men ett av fyra företag räcker inte. Fler företag måste få upp ögonen för att inse att en stor del av deras produktivitet och framgång ligger i deras anställdas välmående. Att bjuda in sina anställda till regelbundna avstämningar och uppmuntra dem till att dela med sig av sina upplevelser är ett bra sätt att få in feedback, men det finns fler sätt. En stor andel av de mest innovativa, framgångsrika och högst rankade arbetsgivarna använder sig av dataanalys för att mäta anställdas upplevelser. Detta ger dem insikt om vad som behövs för att skapa en miljö där de anställda är motiverade att göra sitt absolut bästa.

Frekventa enkäter

På Workday mäter vi medarbetarnas arbetsupplevelser en gång i veckan genom att låta dem fylla i en enkät bestående av endast två frågor. Vi har samlat in över 1,5 miljoner datapunkter genom veckoenkäten, och de svar som vi får in ger extremt mycket mer användbar information än vi någonsin vågat hoppas på. Till skillnad från omfattande undersökningar som görs en gång per år, ger frekventa enkäter oss möjlighet att snabbt fånga upp förändringar i anställdas upplevelser och mående, vilket är extra viktigt i den osäkra tid/pandemi som vi nu lever i just nu. Digitaliseringen går oerhört snabbt, och de siffror vi fått fram i denna undersökning kommer troligtvis att förändras i takt med att allt fler företag upptäcker nyttan av intelligenta automatiseringsverktyg, att agera agilt och flexibelt och lyssna på sina anställda och deras upplevelser på arbetsplatsen. Jag hoppas, och tror, att Sverige och svenska företag inom snar framtid kommer att placera sig på prispallen även i dessa sammanhang.

Mattias Bolander
About Mattias Bolander 10 Articles
Mattias Bolander är Regional Director Nordics and Baltics på Workday.