Digitalt är vägen framåt

Rekordmånga företagsledare satsar på digitalisering, visar Workdays undersökning, men kultur och vanor är ofta svårare att förändra än teknik.

Den globala kris som vi befinner oss i har utlöst en ekonomisk och geopolitisk omställning där smidighet, snabbhet och organisatorisk flexibilitet har blivit avgörande kännetecken för framgång. 

Rekordmånga satsar på digitalisering

En ny undersökning från Workday bland 1024 företagsledare i 14 länder, visar att rekordmånga företagsledare satsar på digitalisering. Tre av fyra företagsledare tror att 75 procent av företagens intäkter kommer att komma från digitala satsningar de kommande tre åren – en tredubblad ökning jämfört med 2019, då endast en tiondel trodde detsamma.

Att digitalisering är vägen framåt är tydligt. Men en digital omställning kräver arbetsinsatser från samtliga delar av organisationen. Det är enkelt att köra på i samma hjulspår, men för att ett företag ska vara relevant år 2021 krävs förändring.

Att byta verktyg är dock enklare än att förändra beteenden och vanor.  Medan mer än hälften (56 procent) av organisationerna säger att deras teknik är kompatibel med målen för digital transformation, uppger endast 16 procent detsamma gällande företagets kultur. Utan ytterligare satsning på anställda och kultur riskerar organisationer att gå miste om den avkastning de önskar få genom teknikinvesteringar.

Agerar snabbt på misslyckanden

77 procent – alltså mer än tre fjärdedelar – av företagen rapporterar att deras organisation snabbt agerar på misslyckade investeringar i ny teknik (det vill säga teknik som inte framgångsrikt distribueras eller används). År 2019 var siffran 70 procent.  

Nästan hälften (43 procent) av respondenterna svarade att de anammat kontinuerlig planering före pandemin, och uppger tre huvudfaktorer för framgång: tillgång till data, användning av smart teknik samt en kultur som främjar flexibilitet, snabbhet och förmågan att ställa om.

De digitala utmaningarna skiljer sig dock oftast mellan olika avdelningar inom företagen – detta har direkt betydelse för och inverkan på prioriteringar vad gäller digitala initiativ enligt undersökningen.

Kulturen ses som en barriär

VD:n är mest optimistisk när det gäller företagets digitala transformationsinsatser. Ändå ser hen kulturen som en barriär för nästan samtliga aspekter av organisatorisk flexibilitet – nästan en av tre ser kulturen som det största hindret för kontinuerlig planering (31 procent) och datatillgänglighet (32 procent).

De flesta CFO:s fokuserar på att säkerställa att system är högt integrerade (64 procent) och att molnteknologi används (49 procent) för att förbättra planering och rapportering samt minska risken för samtida kriser. HR-chefer är inriktade på att utveckla den kultur som deras företag behöver för att omfamna smidighet. Ändå är endast 62 procent av HR-ledarna överens om att incitament och nyckeltal (KPIs) är anpassade till den kultur som råder eller att organisationens kultur utrustar verksamheten för att omfamna förändring. De färdigheter som anses vara mest värdefulla bland IT- och verksamhetsledare är förmågan att använda smart teknik (33 procent) och avancerad analys och datavisualisering (30 procent).

Covid-19 påskyndar insatserna

Covid-19 har inte bara förstärkt företagens behov av att modernisera utan även påskyndat de insatserna. Tekniken – och begränsningar gällande denna – har visat sig vara en utmaning för företag 2020, vilket påverkat allt från distansarbete till intäkter, främst gällande digitala initiativ.  Företagsledare står nu inför en hårdare verklighet där en omgående digital omvandling är avgörande.

Therese Nyberg
About Therese Nyberg 1 Article
Head of Services Nordics, Workday