Dolda immateriella tillgångar kräver nya nyckeltal

Enligt studien ”Digital Finance Imperative” består den övervägande delen av ett bolags värde (84 procent) av immateriella tillgångar, exempelvis varumärkeskännedom, kundlojalitet, licenser, goodwill, patent, medarbetarexpertis och arbetsmetoder. Trots detta visar undersökningen att endast 25 procent av de tillfrågade ekonomicheferna anser att de har fullgoda verktyg eller tillgång till data för att mäta dessa tillgångar.

Studien menar också att nya och innovativa nyckeltal måste skapas allteftersom bolagens affärsmodeller digitaliseras och anpassas efter den växande digitala ekonomin. De viktigaste värdedrivarna, enligt de tillfrågade ekonomicheferna, är kundnöjdhet (76 procent), kvaliteten i affärsprocesserna (64 procent) samt kundrelationer (63 procent).

Mätbarhet och tillgång
Problemet ligger i mätbarheten och tillgången till data. Enbart 20 procent har tillgång till data om hur varumärket påverkar affärerna. Bara 29 procent kan mäta kvaliteten i sina affärsprocesser.

Ekonomichefen har under de senare åren vuxit in i rollen som bolagens andrepilot och blivit något av ett roder för det moderna företaget. Men för att lyckas manövrera i vår digitala värld måste de ha tillgång till relevant data från hela organisationen, säger Miguel Vergara, affärsutvecklare på Oracle. Risken är annars stor att olika avdelningar skapar egna digitala silos och fattar sina affärsbeslut på ofullständig data.

På frågan i vilken utsträckning ekonomiavdelningarna har kunnat omstrukturera sig för att bättre stödja de nya nyckeltalen och värdedrivarna svarar enbart 15 procent att de fullt ut bidrar med ”icke-finansiella nyckeltal för att mäta strategisk framgång”. Dr. Noel Tagoe, FCMA, CGMA, verkställande direktör för utbildning vid CIMA och en av författarna till rapporten, anser att digitaliseringen gör det svårare för företagen att differentiera sig själva:
Kunskapsbaserat beslutsfattande har därför blivit alltmer avgörande för bolagens framgång och ekonomichefen har här en unik möjlighet att ta ägarskapet för att säkerställa kvaliteten i den information som besluten grundar sig på. En modern ekonomifunktion har en överblick över hela företaget och den kompetens som krävs för att samarbeta med interna intressenter. Därför är de bäst lämpade att ta sig an detta förändringsarbete, säger Dr. Noel Tagoe.

Om rapporten
CIMA och AICPA har intervjuat högre tjänstemän finansiella och andra chefer i olika branscher. Dessutom, CIMA och AICPA genomfört intervjuer med ledande proffs finans att informera sin tolkning av undersökningsresultaten. Undersökningen besvarades av 744 respondenter i 34 länder. De flesta deltagarna innehar ledande finansroller. Respondenterna har en god spridning vad gäller företagsstorlek, med cirka 20 procent från varje omsättningsspann: $100m-$250m (20 procent), $250m-$500m (22 procent), $500-$ 1 miljard (18 procent), $ 1 miljard-$ 5 miljarder (21 procent) och $ 5 miljarder + (19 procent)

Miguel Vergara
About Miguel Vergara 7 Articles
Miguel Vergara är Affärschef på Oracle.