EU vill reformera momshanteringen

EU vill modernisera momssystemet i medlemsländerna och därmed kunna öka medlemsländernas momsintäkter med 150 miljarder Euro per år.

Momssystemet inom EU är föråldrat och gör att medlemsländerna går miste om stora intäkter menar EU-kommissionen. Kommissionen kom därför med ett förslag till modernisering av momshanteringen i fjol och nu har PWC analyserat vad förslaget går ut på och vad som hänt sedan förslaget presenterades.

Några av de viktigaste förändringarna som EU-kommissionen föreslår är:

  • Kravet på att lämna periodisk sammanställning för EU-försäljningar försvinner. Istället rapporteras EU-försäljningar i en EU-gemensam portal (One Stop Shop).
  • Utfärdandet av faktura bör vara obligatorisk för unionsintern leverans av varor och medlemsstaterna får inte tillåta förenklade fakturor för B2B-varuförsäljningar. Fakturan bör utfärdas i enlighet med de fakturakrav som gäller i säljarens medlemsstat.
  • Definitionen av ”unionsintern leverans” utvidgas till att omfatta bland annat leverans till ej momspliktiga juridiska personer.

Kommissionen har också föreslagit att medlemsländerna ska införa förenklingsregler för att reducera kostnader för momshantering för små och medelstora företag samt att länderna ska få större flexibilitet att ändra sina momssatser.

Nu är det förstås inte gratis att införa en ny momshantering. Enligt kommissionens senaste beräkningar kommer kostnaderna för samtliga företag i EU som bedriver EU-handel öka med sammanlagt 457 miljoner euro under genomförandeåret. När väl genomförandet är klart så beräknas emellertid företagens kostnader för efterlevnad av momsreglerna minska med 938 miljoner euro.

I sin kommentar till förslaget skriver PWC bland annat:

Det är bra att kommissionen har gjort beräkningar av hur mycket momsreformen kommer kosta företagen, och att beräkningarna visar på en besparing redan första året efter att de nya reglerna införs. Vi vill dock uppmärksamma att reformen utöver ökade kostnader under införandeåret även kan medföra stora praktiska problem.

Företag som bedriver EU-handel kommer antingen behöva utveckla sina befintliga system eller byta till nya system. Implementering av nya system kan bli särskilt tidskrävande och svår för företag som har gamla system, som säljer många olika typer av produkter och/eller säljer till köpare i många olika medlemsstater. Om reformen går igenom bör företag som bedriver EU-handel planera sina systemanpassningar och utarbeta en plan för hur den löpande bevakningen av momssatser i andra medlemsstater ska göras i god tid inför att momsreformen genomförs år 2022.