Expertens råd: Sprid riskerna

Året 2013 har präglats av riskaptit till följd av en mycket gynnsam likviditetssituation. Samtliga stora och viktiga centralbanker har gjort sitt bästa, genom väldigt låga räntor och okonventionella kvantitativa lättnader, för att få upp tillgångspriserna på främst risktillgångar, såsom aktier. Och de har lyckats.

Men under 2014 räcker det förmodligen inte. Det kommer behövas stöd från en starkare global tillväxt, kanske behöver den även överraska positivt för att ge stöd åt aktiemarknaden. Under 2013 steg aktiemarknaderna trots att såväl BNP som företagsvinsterna utvecklades svagare än förväntat.

Således har nedrevideringarna av såväl vinster som tillväxt fortsatt under året, vilket medfört att även multipelexpansionen fortsatt, något jag bedömer den kommer få svårt med framöver.

Aktiemarknaden behöver således en starkare global BNP-tillväxt för att den i sin tur ska kunna driva företagsvinsterna. Vilka förutsättningar har vi för det? I skrivande stund förväntar sig marknaden att den globala BNP-tillväxten ska uppgå till 3 procent, där USA står för 2,6 procent, EU 1,3 procent och Norden 1,9 procent. Resten förväntas således komma från tillväxtmarknaderna, där marknaden förväntar sig att tillväxten ska bli drygt 5 procent, vilket är i princip samma som under 2013.

Det känns klart nåbart. Konjunkturbilden är således relativt stabil, där USA leder den globala återhämtningen. Ledande indikatorer i landet indikerar en starkare tillväxt under 2014. Eurozonen har lämnat recessionen bakom sig och Kinas ekonomi har stabiliserats, med ett inköpschefsindex något över 50 och en årlig tillväxttakt som prognostiseras kring 7–7,5 procent.

Samtidigt förväntas vinsttillväxten uppgå till 11 procent i USA, 14 procent i Eurozonen och 17 procent i Norden. Även det låter sig göras ifall den förväntade BNP-tillväxten faller in.

Samtidigt kommer de globala centralbankerna fortsätta att ge sitt fulla stöd till den ekonomiska återhämtningen. Visserligen kommer Fed att minska sina stödköp, men det i en anpassad takt till den underliggande ekonomiska utvecklingen och med fortsatt mycket låga räntor under utdragen tid.

ECB däremot ligger närmare ytterligare stimulanser, snarare än att minska, och okonventionella åtgärder likt Fed, BoE och BoJ kan inte uteslutas. Floden av likviditet kommer således att fortsätta stödja, även om mängden i ett längre perspektiv naturligtvis är oroväckande.

Så trots att flertalet aktiemarknader haft ett mycket starkt år och några, som exempelvis S&P500, befinner sig på nya rekordnivåer finns det förutsättningar för att 2014 kan bli ett nytt positivt börsår.

Dock bör nog förväntningarna vara något mer ljumma än vad som var fallet under 2013. Det finns även vissa regioner som har en bit kvar till historiskt höga nivåer.

Exempelvis handlas europeiska aktier generellt 20 procent under sina toppnoteringar från 2007, där exempelvis italienska aktier fortsatt har 60 procent kvar, vilket är i linje med kinesiska aktier – Shanghai-börsen – som är lika lång under sina ”all time highs”.

Som vanligt finns det även en hel del hot mot ett positivt scenario, där stigande realräntor alternativt tillväxtbesvikelser utgör de främsta. Deflationstecken på vissa håll oroar också i bakgrunden. Inte heller värderingen av aktiemarknaden är lika attraktiv längre möjligtvis relativt andra tillgångsslag, efter de starka kursuppgångarna.

Visserligen är marknaderna inte övervärderade, exempelvis handlas MSCI World till ett P/E-tal om 17,5x vilket i stort är i linje med dess 44-åriga genomsnitt men skillnaderna är påtagliga.

När det gäller USA och kärnländerna i Europa är värderingarna mer utmanande, medan Japan och periferiländerna i Europa ser mer attraktiva ut. EM-aktier ser attraktivt värderade ut, men det beror till stor del på att energi- och materialbolagen är så lågt värderade.

Rådet inför 2014 blir att diversifiera. Sprid dina risker. Diversifiering är som en försäkring – du behöver det inte förrän du behöver det.

Dag Tigerstedt
About Dag Tigerstedt 17 Articles
Dag Tigerstedt är Investeringsstrateg på Carnegie Privatbank.