Expertpanelen: 8 tipsför att kapitalisera i lågkonjunktur

Så kapitaliserar du på möjligheterna i lågkonjunkturen

Det är och har varit tufft för många företag på grund av det rådande konjunkturläget. Nu när vi ser flera tecken på att Sverige är på väg ur lågkonjunkturen kan vi notera att vissa företag lyckats betydligt bättre än andra, sett till lönsamhetstillväxten det senaste året.

En global studie som Ernst & Young nyligen genomfört, baserad på 45000 möten med företagsledare världen över om hur de hanterar utmaningarna i spåren av finanskrisen, visar på tydliga skillnader i hur framgångsrika företag och mindre framgångsrika företag agerar och prioriterar. Ur dessa skillnader kan viktiga lärdomar hämtas.

Resultaten av dessa möten har varit intressant. Det är självfallet inte möjligt att finna ett unisont framgångskoncept som passar för alla, men observationerna mynnade ut i en modell med åtta olika målområden för framgång:

  • 1. Nå ut till en större marknad
  • 2. Öka snabbheten i beslutsfattande och genomförande
  • 3. Stärk ledningens kompetens
  • 4. Optimera operationell flexibilitet
  • 5. Stärk förtroendet hos intressenter
  • 6. Optimera tillgång till kapital och dess allokering
  • 7. Återuppliva riskhanteringen
  • 8. Se över affärsmodellen

Vad som är kritiskt och vad som utgör grunden i det som utmärker de lönsammaste företagen är företagsledningarnas handlingsförmåga. Med detta menas modet och förmågan att faktiskt se och ta tillvara på möjligheterna när de uppstår, i stället för att drabbas av rädsla och handlingsförlamning när ekonomin svajar. En stark ekonomi kan skapa god tillväxt för alla, medan svåra förutsättningar kan generera stora variationer mellan företags resultat.

Även om det naturligtvis inte finns ett generiskt koncept för att lyckas som företag, visar en uppföljande studie som genomfördes under november 2009, ”Findings from the market”, att det finns en klar koppling mellan lönsamhetstillväxt och de definierade målen.
Framgångsrika företag med hög lönsamhetstillväxt (5 procent tillväxt i EBITDA eller mer) tenderar att i högre grad fokusera på mål 1-4 än företag som har haft negativ eller obefintlig lönsamhetstillväxt de senaste 12 månaderna.

Förutom skillnaderna i prioriterade mål har det även visat sig att det finns skillnader i faktiska handlingar mellan företag med hög lönsamhetstillväxt och företag med låg lönsamhetstillväxt. Det har visats att framgångsrika företag vidtagit åtgärder som syftat till att uppnå de åtta målen i en signifikant högre grad än vad mindre framgångsrika företag har gjort. Det har även i detta fall visat sig att skillnaderna i åtgärderna har legat inom i huvudsak fyra av dessa nämligen mål 1, 2, 3 och 5.

För att dra ta det ett steg längre har företag med en hög lönsamhetstillväxt jämförts med företag med exceptionellt hög lönsamhetstillväxt. Skillnaderna mellan grupperna var små, men ett tydligt mönster kunde urskiljas. Exceptionellt framgångsrika företag prioriterar ett snabbt beslutstagande och genomförande mycket högt. Detta innebär att ha möjlighet att ta tillvara på tillfälliga möjligheter som uppstår på marknader i osäkra tider, exempelvis på grund av statliga ingripanden och stödåtgärder.

Företagsledningars handlingskraft har visat sig helt avgörande för ett företags framtida utveckling, oavsett utgångspunkt. Genom att aktivt vidta åtgärder för att styra mot mål i framgångshjulet kan ett företag styras mot framgång och lönsamhetstillväxt och genom ett snabbt beslutsfattande kan möjligheter som uppstår exploateras.

Vill du ta del av rapporterna som nämns i texten? Har du frågor eller synpunkter? Krönikören nås på peter.engstrom@se.ey.com. Krönikan är allmänt hållen och ersätter inte rådgivning i det enskilda fallet.