Expertpanelen: Avtal och lagar när det oförutsedda händer

Jordbävningen, den efterföljande tsunamin, olyckorna i kärnkraftverket Fukushima och alla de andra relaterade problem som har drabbat Japan och de människor som bor där är förstås först och främst en humanitär katastrof. Men som det har rapporterats en hel del om i media får den stora återverkningar även på Japans näringsliv, bland annat genom stora produktionsstörningar i många japanska industriföretag. I den alltmer globaliserade ekonomin sträcker sig leverantörskedjorna över hela världen och störningar på ett ställe kan således få globala effekter. Samtidigt ligger det i trenden att minimera lageruppbyggnad vilket medför att sådana störningar snabbt får effekt på produktionen.

Säkerligen var det många som förstod att händelserna i Japan skulle kunna påverka deras produktion och möjlighet att fullgöra förpliktelser mot kunder som utöver att försöka lösa de problem som uppkom också började leta i avtalen med leverantörer såväl som med kunder för att se hur detta skulle hanteras.

I många avtal finns mot slutet en så kallad force majeureklausul som reglerar under vilka förutsättningar en part kan befrias från att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. Saknas en sådan bestämmelse avtalet finns det regler i såväl svensk som internationell köprätt om oförutsedda händelser som tar sikte på det. Dessa avtalsbestämmelser och lagregler är ämnet för dagens krönika.

Bestämmelserna är oftast snarlika varandra och väldigt sällan föremål för någon längre förhandling. De är oftast uppbyggda ungefärligen på följande sätt. En part får åberopa force majeure om följande situation är för handen:

  • 1) Ett hinder av visst slag för leveransen eller prestationen ska föreligga. Ofta görs en längre uppräkning av olika typer av typiska hinder (krig, brand, naturkatastrof, arbetskonflikt med mera) som avslutas med att även liknande händelser ska omfattas;
  • 2) Hindret ska vara utom partens kontroll. Det vill säga, det ska inte vara ett hinder som parten genom att agera på något sätt hade kunnat undvika;
  • 3) Hindret får inte heller skäligen ha kunnat förutses vid avtalets ingående och, slutligen,
  • 4) Hindrets verkningar får inte heller, skäligen, ha kunnat undvikas.

Om samtliga krav enligt ovan är uppfyllda så måste dessutom motparten meddelas inom någon viss tidsfrist eller i vart fall skyndsamt. Inte sällan är ett sådant meddelande i rätt tid en förutsättning för att part ska ha rätt att åberopa force majeure. Skälet för en sådan tuff reglering är att motparten ska ges så största möjligheten att hitta någon alternativ lösning.

De avtalade bestämmelserna innebär normalt att den drabbade parten efter att ha lämnat sådant meddelande under en viss period befrias från förpliktelserna samtidigt som den andra parten inte får utnyttja situationen för att kräva skadestånd eller häva avtalet. När den perioden, som är olika lång beroende på typ av avtal, löpt ut inträder ofta hävningsrätten om hindret består.

Ända fram till frågan om vad som blir följden av en force majeuresituation följer reglerna i köplagen och internationella köplagen rätt väl hur sådana här klausuler brukar se ut. Den stora skillnaden ligger alltså i frågan om vad följden blir av en force majeuresituation. I lagreglerna befrias den drabbade endast från skadeståndsansvaret, någon utsträckt period där den andra parten inte får utnyttja situationen finns alltså inte – utan motparten har alltid möjlighet att häva om dröjsmålet är väsentligt.

Klausuler av den typ som ofta återfinns i avtal ger således den drabbade parten ett bättre skydd än de bakomliggande lagreglerna.
Finns det då något generellt råd att ge i den uppkomna situationen? I en situation som denna när det finns risk för stora produktions- och leveransstörningar från ett land som är en viktig kugge i den globala ekonomin finns det all anledning att undersöka om händelserna i Japan direkt eller indirekt kan påverka ens leverantörer negativt, och då i förlängningen ens egen kapacitet att leverera. Om svaret är ”ja” är självfallet det viktigaste att försöka lösa de problem som verkar kunna uppstå. Men, det är också viktigt att skyndsamt undersöka avtalssituationen med leverantörer och kunder och därefter agera på det sätt som krävs. Gör man inte det finns risk att någon viktig frist försitts.

Om skribenten: De uppfattningar som framförs är mina egna och delas inte nödvändigtvis av Advokatfirman Delphi. Krönikorna är allmänt hållna och ersätter inte rådgivning i det enskilda fallet. Jag tar tacksamt emot synpunkter och förslag på sverker.bonde@delphi.se

Läs mer:
Expertpanelen: Försäkra företaget för rättegångskostnader
Expertpanelen: slutet av avtalet – och varför det är viktigt