Expertpanelen: Kan tryckmomsen få lagliga konsekvenser?

År 2010 kom en dom från EU-domstolen, mål nr C-88/09, Graphic Procédé. Domen har medfört att ett tryckeris tillhandahållande momsmässigt kan anses utgöra tillhandahållande av en vara. Detta har därmed medfört att ett tryckeris tillhandahållande kan omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent som gäller för bland annat böcker, tidningar och broschyrer. Skatteverket och praxis har tidigare ansett att ett tryckeris tillhandahållande utgör en tjänst, en trycktjänst, och att denna omfattas av skattesatsen 25 procent. Tryckerier har således tidigare alltid redovisat 25 procent i utgående moms på sina tillhandahållanden.

Konsekvensen av EU-domen är att ett tryckeri kan rätta utgående moms avseende försäljning av tryckvaror. Från och med. år 2008 krävs för att en säljare ska få rätta felaktigt inbetald moms att säljaren utfärdar en kreditfaktura till sin kund. Momsjusteringen medför då ett nollsummespel på så sätt att säljaren får tillbaka momsen från staten och betalar pengarna vidare till kunden som i sin tur återbetalar motsvarande belopp till staten. För tiden före år 2008 uppställs däremot inget krav på kreditfaktura. Det innebär att tryckerier kan rätta momsen till sin egen fördel, det vill säga få tillbaka skillnaden mellan 6 procent och 25 procent i felaktigt inbetald utgående moms på tryckvaror som har tillhandahållits före år 2008. Under år 2010 kunde tryckerierna begära omprövning av utgående moms som redovisats från år 2004 och framåt, det vill säga tryckeriet kunde begära återbetalning momsen för år 2004-2007. För år 2011 kan tryckerierna begära återbetalning för år 2005-2007.

Skatteverket har i ett pressmeddelande av den 21 februari 2011, ”Ändrad moms för tryckerier påverkar kunderna”, uttalat att kunder till tryckerier som har begärt återbetalning av moms (år 2004-2007) är skyldiga att sänka sin ingående moms från 25 procent till 6 procent, även om någon kreditfaktura inte har erhållits från säljaren. Skatteverket har vidare uttalat, i en länk till pressmeddelandet, att de kommer att kontrollera att kunderna de facto justerar sin ingående moms enligt följande:

”För tid innan 2008 kan Skatteverket välja att följdändra vilket innebär att när Skatteverket beslutat att återbetala felaktigt debiterad mervärdesskatt får verket också en rättslig grund att justera köparens avdrag för ingående skatt.”

Detta pressmeddelande har föranlett starka diskussioner såväl bland berörda tryckerikunder som olika skatterådgivare om Skatteverket verkligen har laglig grund för sitt påstående om att Skatteverket kan justera tryckerikundens avdrag för ingående moms.

Jag är mycket tveksam till att Skatteverket kan agera som man påstår i pressmeddelandet. Jag tror således inte att Skatteverket kan fatta beslut om följdändring avseende tryckerikunderna, som håller vid en domstolsprövning. Jag anser att det är i högsta grad olyckligt att Skatteverket genom pressmeddelandet i praktiken försöker skrämma tryckerikunderna till att vidta åtgärder som det är tveksamt om det finns laga stöd för. Detta är inte ett lämpligt arbetssätt för Skatteverket.


Detta är min andra krönika i år, och den handlar denna gång om behovet av lagstöd i allt som Skatteverket gör. Jag tar gärna mot synpunkter och på förslag till frågeställningar att behandla i dessa kommande krönikor till maj-britt.remstam@se.ey.com.

Om skribenten: Maj-Britt Remstam arbetar som skattejurist på Ernst & Young AB i Stockholm.