Expertpanelen: När ska man inleda en tvist?

Affärer går ibland snett av en eller annan anledning. Det kan vara en IT-konsult som inte lyckas leverera anpassningarna i det nya affärssystemet, det kan vara en kund som inte betalar för en levererad tjänst eller produkt, eller ett företagsförvärv där redovisningen i målbolaget visade sig vara bristfällig, eller en tidigare anställd som har tagit med sig affärshemligheter och börjat arbeta hos en konkurrent. I sådana situationer ställs beslutsfattare inför frågan om rättsliga åtgärder skall vidtas eller ej. Men på vad bör ett sådant beslut grundas?

Först och främst måste man se till att ha ett bra beslutsunderlag. Ofta har parterna fört förhandlingar, inte sällan långa, om problemen som leder till tvisten. Dessa diskussioner förs ofta av personer som får ingående kunskap om det tvisten rör. Det är naturligtvis viktigt att den information och kunskap dessa har inkluderas i beslutsunderlaget.

Samtidigt blir lätt dessa personer färgade i sin bedömning och deras bild måste verifieras mot den bevisning man har att tillgå i form av vittnen och skriftlig dokumentation. Ju fullständigare en sådan genomgång kan göras desto bättre, men det måste ju vägas mot kostnader och tid.

Baserat på ett sådant faktaunderlag och parternas avtal, eller överenskommelser kan bolaget tillsammans med sina juridiska rådgivare göra en bedömning av bevisningens styrka och det rättsliga läget och därmed bedöma chanserna till framgång.

Ett beslut huruvida en tvist skall inledas bör dock inte fattas bara baserat på bedömningen att man har goda framgångsmöjligheter. Framgångsmöjligheten måste vägas mot kostnaderna och tidsåtgången som är förknippad med att driva en tvist och vad ett positivt utfall kan generera i pengar (respektive vad ett negativt utfall kan innebära i kostnader).

Om man har gjort hemläxan innan man fattar beslut om en tvist ska inledas har man goda möjligheter att fatta ett väl underbyggt beslut. Men jag vill påstå att den välförberedde beslutsfattaren inte skall stanna där, ytterligare åtminstone två aspekter bör övervägas innan slutligt beslut fattas.

För det första: Finns det strategiska skäl att driva, eller inte driva, tvisten som inte enkelt låter sig vägas in i den mer ekonomiskt rationella analysen? Det kan exempelvis vara så att man ogärna vill stämma en kund även om förutsättningarna att vinna är goda – på samma sätt kan man vilja driva en tvist med lägre framgångsmöjligheter för att markera att man inte accepterar en viss typ av agerande från ens avtalsparter, eller att tidigare anställda agerar illojalt.

För det andra: Se till att ha en rimligt klar och tydlig målbild av vad som ni vill uppnå. En stor andel av alla kommersiella tvister som påbörjas i Sverige slutar i förlikning – är detta målet? Eller vill vi fortsätta hela vägen fram till dom? Hur skall strategin se ut för att nå det önskade målet? Målbilden bör man vara beredd att ompröva löpande, men den behövs i en tvist som i alla projekt.

Om man nu gör ett ”idealiskt” förberedelsearbete av det här slaget, går det då att förutspå utgången? Svaret på den stora frågan är juristens klassiska, nja…

Det går tyvärr sällan att lova något bestämt om utgången, tvistsituationer är sällan så svartvita att det går att bedöma utgången – då blir det ju inte en tvist. Hur väl underbyggt och genomtänkt ens beslut än är så har man inte tillgång till alla kort när bedömningen görs, och de rättsliga frågor som blir aktuella kan vara svårbedömda. Motparten har ju också kommit till motsatt slutsats efter en analys från sitt perspektiv. Det är momentet av ovisshet där parters och ombuds arbete i tvisten gör störst skillnad och en viktig del av det som i min uppfattning gör tvister så intressant och utmanande att arbeta med.

Det här är den första i en rad krönikor på temat kommersiella tvister. De uppfattningar som framförs är mina egna och delas inte nödvändigtvis av Advokatfirman Delphi. Krönikorna är allmänt hållna och ersätter inte rådgivning i det enskilda fallet. Jag tar tacksamt emot synpunkter och förslag på sverker.bonde@delphi.se