Expertpanelen: Därför vann PWC över Skatteverket

Detta har hänt:
Anställda på PwC har förvärvat aktier i bolaget till ett värde som Skatterverket bedömt understiger marknadsvärdet. Skatteverket påförde PwC arbetsgivaravgifter, då skillnaden mellan marknadsvärdet och förvärvskostnaden utgjorde en avgiftspliktig förmån. Förvaltningsrätten har dock underkänt Skatteverkets värdering av aktierna och undanröjer Skatteverkets beslut.

Expertens kommentar:
I målet värderade Skatteverket aktierna till 35 000 kronor styck, medan PwC endast värderat dem till 10 kronor styck och därför inte redovisat några förmåner.

En förmån som utges på grund av anställning utgör avgiftspliktig ersättning och ska ligga till grund för beräkningen av arbetsgivaravgifter. Förvärvar anställda aktier i bolaget till ett värde som understiger marknadsvärdet, så ska den del som understiger marknadsvärdet tas upp till beskattning som en förmån.

Marknadsvärdet avser det pris som den skatteskyldige skulle fått betala på orten om en motsvarande aktie anskaffats mot kontant betalning.

PwC ägs och styrs av delägarna. Varje års resultat fördelas i sin helhet bland delägarna och tilldelningen av aktier baseras på delägarens prestation. Handeln och innehavet av aktierna är starkt begränsat och ett antal skyldigheter är kopplade till innehavet.
Dels kan bara partners förvärva aktier, dels gäller en hembudsskyldighet som medför att aktierna inte kan överlåtas till utomstående.
Vidare är delägare som lämnar bolaget skyldiga att sälja tillbaka sina andelar utan kapitalvinst. Dessutom är delägaren tvungen att arbeta heltid med stort engagemang för bolagets verksamhet och resultat.

Slutligen föreligger en skyldighet att bidra till finansieringen av bolaget genom aktieägarlån. Uppfylls inte kraven kan delägaren förlora sin rätt till utdelning eller tvingas lämna delägarkretsen.

Skatteverkets värdering av aktierna i PwC grundades på en beräkning på bolagets kassaflöden och utdelningsbara medel. Någon hänsyn till ovan nämnda restriktioner och skyldigheter företogs inte under värderingen.

Förvaltningsrätten ansåg att marknadsvärdet i den aktuella situationen borde uppskattas så att det i största möjliga mån överensstämmer med värdet som tillämpats om den aktuella aktien handlats mellan oberoende parter på marknadsmässiga villkor. Värderingsmetoden som används måste beakta samtliga förhållanden av ekonomisk natur som kan bedömas påverka värdet för en potentiell köpare eller säljare.

Eftersom de restriktioner och skyldigheter som gällde för handeln med de aktuella aktierna inte hade beaktats av Skatteverket (vilka hade bevisbördan) ansåg förvaltningsrätten att Skatteverkets värdering inte kunde ligga till grund för en tillförlitlig värdering. Någon avgiftspliktig förmån förelåg därmed inte.

Avslutningsvis kan det konstateras att vid värdering av aktier, med liknande restriktioner och skyldigheter, så måste dessa beaktas vid värderingen. I nu aktuellt fall lyckades Skatteverket inte bevisa att marknadsvärdet var högre, men hade Skatteverket beaktat övriga omständigheter är det möjligt att utgången blivit en annan. Dessutom är nu domen överklagad av Skatteverket och i avvaktan på kammarrättens dom kan inga säkra slutsatser dras.

Redaktionens tillägg: Skatteverket har hittills förlorat de mål som överprövats i Kammarrätten.

Om skribenten: Emine Lundkvist är jurist och delägare i Setterwalls. Hon nås via emine.lundkvist@setterwalls.se.