Expertpanelen:K3-remissen är här

K3-remissen är kraftigt försenad jämfört med ursprunglig tidsplan och dessutom inte komplett. Avsnitten om finansiella instrument och aktierelaterade ersättningar kommer att publiceras som utkast efter sommaren vilket troligen innebär månadsskiftet augusti/september. (Det tidigare publicerade K2-regelverket är således det alternativa regelverket som enbart s.k. mindre företag får tillämpa.)

Den nu publicerade K3-remissen omfattar 230 sidor och är ute på remiss till den 30 september 2010. Remissvar på del två ska vara Bokföringsnämnden tillhanda senast den 31 oktober 2010.

I likhet med K2 så är K3 ett samlat regelverk, dvs. det är ett allmänt råd med tillhörande kommentarer som täcker alla områden till skillnad från idag där det finns en norm per område (varulager, leasing, intäkter etc.). Det är lätt att hitta i såväl K2 som K3 eftersom de olika områdena har olika kapitel.

K2 är regelbaserat medan K3 är mer principbaserat. K3 är således ett regelverk som är snarlikt den goda redovisningssed som de flesta företag tillämpar idag.

K3 baseras på IFRS for SMEs som är ett globalt regelverk för icke publika företag utarbetat av International Accounting Standards Board, IASB. Detta framgår väldigt tydligt i och med att båda normerna har samma kapitelindelning. Kommentarstexten är till stor del hämtad från IFRS for SMEs. Jämfört med IFRS for SMEs har Bokföringsnämnden gjort vissa anpassningar, dels på grund av bestämmelser i årsredovisningslagen, dels för att IFRS for SMEs internationell är ett lättnadsregelverk medan det i Sverige blir ett huvudregelverk. Framför allt tillåter K3 aktivering av egenutvecklade utvecklingsutgifter men tillåter inte marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar. I K3 finns också regler kring förvaltningsberättelse vilket saknas i IFRS for SMEs. K3 innehåller också färre upplysningskrav än IFRS for SMEs.

K3 utgår från att samma regler ska gälla i juridisk person och i koncern. I vissa avsnitt finns dock undantag i juridisk person, bland annat avseende obeskattade reserver, alternativregel vid intäktsredovisning genom successiv vinstavräkning och leasing.

Reglerna kring finansiella instrument har arbetats om jämfört med IFRS for SMEs. Bokföringsnämnden har valt att dela upp redovisningen i två kapitel där det ena täcker alla finansiella instrument som värderas till anskaffningsvärde och det andra de finansiella instrument som värderas till verkligt värde. Detta är en klar förbättring jämfört med IFRS for SMEs (som delar upp kapitlen efter vilken typ av finansiella instrument som företaget innehar) eftersom de allra flesta svenska företag bara behöver tillämpa kapitlet om finansiella instrument till anskaffningsvärde.

Enligt nuvarande tidplan kommer K3 att få tillämpas frivilligt från 1 januari 2011 och blir tvingande från 1 januari 2012.

Om skribenten: Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton Sweden AB. Hon är ordförande i Fars Kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet och ledamot i Fars Policygrupp för redovisning. Skicka ett mejl till eva.torning@grantthornton.se eller kommentera nedan för att komma i kontakt med henne.

 

Eva Törning
About Eva Törning 20 Articles
Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton samt ledamot i FARs Policygrupp för redovisning och IFRS for SME:s Implementation Group.