Expertpanelen: Så överblickar du momsen

Den gamle finansministern Gunnar Sträng, som var med och införde momsen för 40 år sedan, ansåg att momsen var en bra skatt att införa eftersom den var självkontrollerande.

Alla som har kommit i kontakt med momsen på något sätt inser snabbt hur fel han hade. Momsen har utvecklats till att bli en mycket komplicerad skatt och på intet sätt självkontrollerande. Ett antal olika frågeställningar måste besvaras innan man kan veta om och vilken moms som ska betalas. Är varan eller tjänsten skattepliktig? Vilken skattesats är tillämplig? Vem är skattskyldig? Vilket är rätt omsättningsland? Och så vidare. Därtill kommer en strid ström av skrivelser och ställningstaganden från Skatteverket i olika momsfrågor. Dessutom ska, förutom svensk rättspraxis, även momsdirektivet och en omfattande EU-rättslig rättspraxis tillämpas vid tolkning av den svenska momslagen.

En insiktsfull och medveten CFO kan hantera så kallade öppna momsfel, Det finns dock även dolda momsfel hos bolag och dessa är svårare att upptäcka, eftersom denna typ av fel ofta finns inbyggda i bolagens affärssystem. I bolagens kundregister kan till exempel en kund ha tilldelats fel momsstatus, vilket påverkar om utgående moms på en leverans påförs eller inte.
Det är inte alldeles enkelt att bedöma vad det är för tjänst som tillhandahålls, eller vilket land som är rätt omsättningsland och vem som är skattskyldig.

Även lagändringar, exempelvis de nya omsättningslandsreglerna för tjänster som trädde i kraft den 1 januari 2010, kräver att en anpassning görs av affärssystemen. Dessa nya omsättningslandsregler kräver även nya rutiner för lämnandet av periodiska sammanställningar vid försäljning av tjänster till en köpare i ett annat EU-land, utan att svensk moms påförs. Dessutom är det viktigt att fullständiga och korrekta VAT- nummer kan anges.

Dessa ovan nämnda faktorer visar att det inte räcker med att ha momskoder som enbart beaktar om kunden är utlänning eller svensk, utan att det även krävs att övriga omständigheter som påverkar beskattningen finns med i affärssystemen.

Trots en ökad insikt och medvetenhet om momsens vanligaste fällor och fel, råkar ändå många bolag illa ut, till exempel när skatterevisorn knackar på dörren och ber att få se hur momsen har redovisats. Följden blir att om en CFO inte har kontroll över momsen kan bolaget drabbas av både tillkommande moms och skattetillägg samt räntekostnader. Det kostar att göra fel.

Hur bör då en insiktsfull och medveten CFO agera för att undvika dessa kostnader och ha kontroll över sina momsrisker?

Inte sällan ser jag i min egenskap av skatterådgivare flera fall, där en tvist med Skatteverket skulle ha kunnat undvikas om CFO:n bara hade vidtagit erforderliga åtgärder i samband med en transaktion och kontrollerat dess konsekvenser med en momsexpert innan transaktionerna genomfördes, eller innan en ny produkt eller ny tjänst lanserades. Görs denna kontroll först i ett senare skede kan det bli kostsamt för bolaget.

När det gäller bolagens affärssystem är rekommendationen att göra en momsgenomgång, där bolagets dokumentation och transaktionskoder i affärssystemen gås igenom av en momsexpert. Vid en sådan momsgenomgång gås bolagets samtliga dokument och transaktioner igenom, vilket jämförs med de momskoder som används i affärssystemet. Resultatet av en genomgång kan exempelvis leda till att svensk moms inte ska redovisas som den tidigare har redovisats eller vice versa. Konsekvensen av en sådan momsgenomgång blir därmed antingen möjligheter att minska momsen, eller att i vart fall minska momsriskerna.

Även den som har kontroll över sin moms kan naturligtvis ändå råka ut för tvister med Skatteverket, framförallt på grund av att Skatteverket gör en annan bedömning än bolaget. Dessa tvister saknar dock det obehagliga överraskningsmomentet, som annars blir följden om kontroll saknas och skatterevisorn står för dörren. Detta är skäl nog för att börja hantera bolagets momsrisker nu!

Om skribenten: Detta är den första av krönikor på temat indirekt skatt. Jag kommer i kommande krönikor att behandla olika frågor avseende moms, punktskatter och skatteprocess. Jag tar gärna emot synpunkter och på förslag till frågeställningar att behandla i dessa kommande krönikor till maj-britt.remstam@se.ey.com.