Expertpanelen:Så säkrar du IT-investeringarna

IT utgör i de flesta fall en stor del av ett företags totala kostnader. I många företag är det den största kostnadsposten efter personalkostnader. Med detta i åtanke är det av stor vikt att besluta om och genomföra investeringar i IT på rätt sätt. Så, vad gör framgångsrika organisationer för att säkra dessa investeringar?

De faktorer som normalt karaktäriserar högpresterande organisationer inom detta område är att dessa är duktiga på att:

  • Säkerställa att IT-strategin är förankrad i verksamhetens övergripande strategi. Går dessa isär kan det innebära fel investeringsbeslut med kostsamma följder.
  • Använda business case innan samtliga större projekt och IT-investeringar. Detta kan te sig självklart men brister i många organisationer.
  • Säkerställa god kravställning, projektledning och kostnadskontroll för samtliga större projekt. Som bekant övertrasserar många projekt både sina tids- och kostnadsbudgetar vilket ofta beror på brister inom nämnda områden, ju mer komplext projektet är desto viktigare blir det att sätta realistiska mål samt att bemanna med rätt typ av kompetens i hela projektet.
  • Involvera slutanvändare i investeringsbeslut och styrgrupper för viktiga projekt. IT blir mer affärsdrivet när applikationer och investeringar passar affärsprocesserna och människorna som ska utföra dessa.
  • Använda mätetal och noggrant följa upp projekt och investeringar under och efter genomförande. Detta är framför allt viktigt för att skapa referensdata så förbättringar kan ske till nästa gång.
  • Ständigt sträva efter förbättringar inom IT-området, det vill säga ha en sund balans mellan kostnadsposterna drift och innovation.

Framgångsrika företag är även bra på att se IT som en strategisk tillgång och ett konkurrensmedel istället för en supportfunktion. Här pågår ett skifte där organisationer i framkant kommer att ha bättre möjligheter att skapa tillväxt och lönsamhet. Bland annat ställer det större krav på företagen att ha kompetens och personer som förstår både affärsprocesserna och IT.

Krönikan är allmänt hållen och ersätter inte rådgivning i det enskilda fallet. Har du frågor eller synpunkter når du krönikören på peter.engstrom@se.ey.com