Få företag har en relevant krisplan

Covid har satt företagens krisplaner på prov och de flesta ger sig själva underkänt visar den senaste utgåvan av PWC:s Global Crisis Survey.

När PWC för två år sedan frågade företagsledare runt om i världen om de förväntade sig någon form av kris under de efterföljande två åren svarade 95 procent ja. Men när Covid sedan slog till visade det sig att den medvetenheten inte räckt till för att vidta rätt åtgärder. I årets PWC Global Crisis Survey svarar nämligen 95 procent av företagen att deras krishantering behöver förbättras.

Nu behöver utrymme för förbättringar inte betyda att planerna är dåliga, utan bara att de kan bli lite bättre ändå. Men i undersökningen är det bara 35 procent av de 2 800 tillfrågade företagsledarna som tycker att deras företag har en relevant krisplan idag.

Trots alla utmaningar som Covid fört med sig ser företagsledarna ljust på framtiden. 76 procent av tror att den globala ekonomin kommer att växa under 2021. Det innebär bättre ekonomi för företagen och en del av vinsterna kommer företagen att investera i bättre krisberedskap. Sju av tio företagsledare tänker investera mer för att göra sina organisationer mer motståndskraftiga.

Vad kan man som företagsledare då göra för att förbättra företagets krisberedskap? PWC rekommenderar att du börjar med att tänka på följande:

  • Utforma en strategisk krishanteringsplan som gör det möjligt att mobilisera snabbt för att säkra affärsverksamheten och agera effektivt på störningar som uppstår.
  • Se till att bli av med de stuprörsstrukturer som finns inom organisationen. Ett integrerat krisprogram är nödvändigt för framgångsrik krishantering och för att bygga motståndskraft.
  • Säkerställ att du prioriterar byggandet av organisationens motståndskraft. Det här är inte en fråga för att lyckas utan för att överleva.