Färre kvinnliga CFO:er i Stockholm

Studien International Business Report genomförs kvartalsvis på beställning av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton och omfattar denna gång 612 medelstora företag med 50 till 500 anställda.

Den senaste undersökningen visar på regionala skillnader i jämställdhet när det gäller andel kvinnor i företagens högsta ledningar. Gällande jämställdhet bland CFO:er är företagen i Stockholm värst. Bland företagen i Stockholm är andelen kvinnliga CFO:er 28 procent, vilket kan jämföras med 40 procent i Göteborg.

Däremot ligger företagen i Stockholm längst fram när det gäller andelen kvinnliga vd:ar. I Stockholm är andelen kvinnor på vd-posten 13 nämligen procent, jämfört med endast 2 procent i Göteborg. En av förklaringarna till detta kan vara att det finns en högre andelen tjänsteföretag i Stockholm, medan tillverkningsindustrin fortfarande dominerar näringslivet i Göteborg, skriver Grant Thornton i ett pressmeddelande.

Jämvikten mellan kvinnor och män är överlag, på samtliga håll i Sverige, betydligt bättre bland CFO:er än bland CIO:er, där Göteborg står för den största andelen med blygsamma 8 procent kvinnor på CIO-posten.

– Det är viktigt att vi i näringslivet agerar för att öka kvinnors representation i företagsledningar och på chefspositioner. Vi vet idag att kvinnor till exempel idag i högre utsträckning än män skaffar sig högre utbildning vid universitet och högskolor och det finns stor kvinnlig kompetens att tillgå. Genom att skapa större mångfald i våra företagsledningar frigör vi våra företags potential att växa och utvecklas, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton.