FATCA – en oundviklig dyr och kostsam historia

FATCA är redan i bruk, men först 1 januari 2013 får den full effekt. FATCA-lagstiftningen har tagits fram för att IRS (Internal Revenue Service – det amerikanska skatteverket) ska kunna säkerställa amerikansk beskattning av tillgångar som boende i USA har i andra länder. Vilket är ungefär samma mål som den svenska staten försöker uppnå genom informationsutbyte med så kallade skatteparadis.

Då möjligheten att få loss informationen från andra länder är begränsad – den amerikanska staten är inte behörig att bedriva myndighetsutövning i andra länder – väljer man bort avtal mellan länderna och vänder sig direkt till de finansiella institutionerna med hot om beskattning. Därmed hoppas den amerikanska staten att utländska, däribland svenska, finansiella institutioner ska lämna information om amerikanska tillgångar utanför USA:S gränser.

Lagstiftningen riktar sig i huvudsak mot utländska finansiella institutioner och personer med väsentliga – mer än 10 procent – amerikanska direkta eller indirekta ägarintressen.

Definitionen av en "utländsk finansiell institution" är bred och omfattar bland annat banker, livförsäkringsbolag, private equity och andra fonder. Dessa har två alternativ att välja mellan.

  • Att ingå ett avtal med IRS. Då åtar de sig att årligen i elektronisk form lämna information om amerikanska investerares innehav av kapital och andra tillgångar. I vissa fall ska de även innehålla och till den amerikanska staten betala in källskatt motsvarande vad som i Sverige vanligen benämns som kupongskatt.
  • Att inte ingå ett avtal med IRS. Då måste de betala en källskatt om 30 procent på i princip alla betalningar från eller med ursprung i USA – även sådana som går via andra finansiella institut.

– I praktiken har man inte har något val. Att ingå avtalet med IRS blir den enda vägen framåt. Förutom skatten får man annars problem vid transaktioner som kommer från andra parter som är anslutna till systemet. Den mest betungande delen är främst de detaljerade redovisningskraven som ställs. I praktiken krävs genomgångar av hela kundstocken, både privat- och bolagskunder, vilket är en utmaning inte minst för IT-systemen, säger Lars Franck, partner på revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Andra personer än utländska finansiella institutioner måste intyg att de inte har några väsentliga direkta eller indirekta amerikanske ägare för att inte drabbas av en källskatt om 30 procent på direkta eller indirekta betalningar från USA. Har de amerikanske ägare kan de bli skyldiga att lämna uppgifter om ägandet, med få undantag.

Underlaget avseende källskatt är brett och kan röra räntebetalningar, utdelningar, bruttointäkter avseende försäljning av amerikanska tillgångar, möjligen även amerikanska aktier, royaltyintäkter från USA, samt andra betalningar med ursprung i USA.