Finns det appar för chefer?

För några dagar sedan när min femårige son satt med sin Ipad och alla sina appar, frågade han mig om det finns appar för allting. Det är en intressant fråga, givet att vi går mer och mer in i en digital värld. Och i en digital värld verkar det finnas obegränsade möjligheter för vad som går att göra med en app. Men finns det appar för chefer?

Innan vi går in på den frågan bör vi reda ut vad vi menar med en app. En app är en applikation som med hjälp av en bakomliggande programvara kan göra vissa fördefinierade saker. Vi associerar oftast appar till sociala medier, spel, nyheter etc. Men en app kan också vara exempelvis en prognosapplikation. Med en sådan app kan till exempel en säljare lägga in sin prognos som sedan konsolideras med andra prognoser.

För chefer i en organisation är det viktigt att driva på exekveringen av den lagda strategin. Utifrån på mina erfarenheter från att jobba med företag runt om i världen så är just exekveringen en stor utmaning. I många fall har mycket pengar, tid och kraft lagts ned på att ta fram strategin. Dock så görs inte tillräckligt mycket för att få ut strategin i organisationen.

Det är en sak att kommunicera budskap i termer om vart vi skall, varför och hur vi kommer dit. Sedan är det en annan sak att se till att de operativa planerna såsom budget och mål är integrerade med strategin. I många fall finns strategin dokumenterad i en powerpoint-presentation och det kan utgöra som bra grund för kommunikationen. Det är dock inte tillräckligt för att få till en full integration enligt ovan.

Om strategiexekvering är eller bör vara ett av de viktigaste arbetena en chef ska driva, borde det inte då finnas en app för det?

Enligt min mening bör ett verktyg för strategiexekvering innehålla följande komponenter:

  • Ett övergripande styrkort som visar de olika fokusområdena ingående i strategin. För varje fokusområde bör de 4-5 viktigaste nyckeltalen visas, samt prognos och mål för dem.
  • En handlingsplan kopplad till varje fokusområde och varje nyckeltal där identifierade initiativ med dess satta förväntade resultat framgår.
  • En prognosmodell där en initiativägare lägger sin prognos för hur värderealiseringen bedöms gå gentemot mål. Dessa prognoser bör sedan automatiskt konsolideras upp till de övergripande styrkorten.

En viktig grund för strategiexekvering är att kunna skapa handlingsutrymme. Detta åstadkoms med prognoserna som förslagsvis görs för ett initiativs livslängd.
Ett exempel skulle kunna vara att ett företag har kommunicerat till marknaden att de skall spara 500 MSEK i kostnader. Låt säga att det sedan pågår 5 initiativ eller projekt där alla skall bidra med 100 MSEK vardera. Om sedan ledningen ser att den konsoliderade prognosen endast indikerar 400 MSEK så sätts förslagsvis ytterligare initiativ in för att stänga gapet.

Detta kan jämföras med det mer traditionella sättet att följa upp, där variansen mellan utfall och budgetmål används för uppföljning. Problemet med detta sätt är att handlingsutrymmet blir mycket begränsat vilket i slutändan kan innebära att inte marknadens förväntningar möts.

En app för strategiexekvering behöver fungera enligt det verktyg som jag just beskrivit ovan. Detta innebär att det måste finnas ett kraftfullt it-verktyg i bakgrunden. Verktyget behöver också hanteras molnbaserat för att kunna få till effektiv hantering av funktionaliteter, datalagring, koppling till andra källsystem samt underhåll.

Det som skulle möjliggöra denna app är att det i dag finns företag som tillhandahåller sådana it-verktyg.

Kommer då appar att ersätta traditionella processer och it-system så småningom?

Svaret på denna fråga får framtiden utvisa, men vad jag insett under den senaste tiden är att det är en stor förändring på gång. Anledningen är att dessa appar först och främst till stor del redan är byggda och behöver endast anpassas till det specifika företagets behov. Sedan är också dessa appar snabba att implementera, lätta att integrera med affärssystem och andra källsystem samt användarvänliga till och med för seniora chefer som traditionellt sätt kanske inte använt it-verktygen själva.

När jag nu skriver denna krönika sitter jag på ett flyg från Singapore tillbaka hem till Stockholm. I går höll jag en presentation på ett stort seminarium i Singapore, där 300 chefer från olika företag runt om i Asien deltog. Som en del i min presentation demonstrerade jag en app för strategiexekvering. Intresset blev enormt och alla jag talade med efteråt kunde bara bekräfta att detta är framtiden.