Flexibelt arbetsliv stressar chefer

42 procent av cheferna i en undersökning menar att mer flexibelt arbetsliv leder till ökad stress på arbetsplatsen.

Den kanske mest uppenbara förändringen i arbetslivet som pandemin orsakat är en enorm ökning av antalet personer som arbetar på distans. Det ställer nya krav på cheferna och många är oroliga över hur de ska hantera detta.

Det visar en undersökning där Ledarna frågat 5 000 ledare i Sverige hur de såg på nutid och framtid. Undersökningen gjordes innan covid-19 slog till så cheferna förväntade sig en betydligt långsammare utveckling av distansarbetet, men nu måste cheferna snabbt lära sig hantera den nya situationen.

– Att som chef leda på distans handlar inte om en ny typ ledarskap, men det innebär nya kanaler att utöva det i. Ledare och medarbetare måste tillsammans hitta arbetssätt som fungerar och som är hållbara över tid, säger Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

En sak som oroar cheferna är enligt undersökningen att flexiblare arbetsliv kommer att leda till mer stress. 42 procent säger att ett mer flexibelt arbetsliv leder till ökad stress på arbetsplatsen. Orsaken till det är bland annat att företagen försöker tillämpa gamla regelverk på nya arbetsförhållanden.

Men det är en klar skillnad mellan hur chefer på olika nivåer ser på problemet. 45 procent av första linjens chefer menar att ett flexibelt arbetsliv leder till ökad stress. Motsvarande siffra för företagsledningen ligger på 34 procent.

Företagsledningen tror också att utvecklingen mot ett flexiblare arbetsliv kommer att gå snabbare. 50 procent av cheferna på den nivån tror att andelen med flexibelt arbetsliv kommer att öka inom tre år. Bara 30 procent av första linjens chefer håller med om det. Nu ställer pandemin mycket på ända och Ledarna tänker göra en ny studie för att se hur chefernas framtidsförväntningar påverkats av krisen.

Ökat behov av vidareutveckling

Även innan pandemin var många chefer övertygade om att vidareutbildning var nödvändig för att de skulle klara arbetet i framtiden. 51 procent i undersökningen säger att behovet av vidareutbildning för chefer kommer att öka markant inom tre år.

– Chefer spelar en avgörande roll i förändringsarbetet som följer med förändring och strukturomvandling, men bara om de inte hålls tillbaka av kompetensbrist. Det finns en viss risk att både chefernas mer framåtblickande arbetsuppgifter och deras kompetensförsörjning trängs undan och marginaliseras av en ökad administrativ arbetsbörda kopplat till den löpande verksamheten. För att undvika det måste cheferna få tid att vara just chefer, säger Andreas Miller, förbundsordförande på Ledarna.

Att vi kan räkna med förändringar är dock ingen vild gissning. En sak som kommer att fortsätta vara viktig är vikten av en god organisationskultur. 88 procent av cheferna säger att organisationskulturen kommer att bli en allt viktigare framgångsfaktor för deras organisationer.

Läs hela undersökningen här.