Flytta till molnet!

I dag läser vi om molnet överallt. Och prognoser visar att molnet är här för att stanna. Liksom att allt fler organisationer flyttar in i molnet.

I en rapport från Gartner 2013 svarade 21 procent av de tillfrågade CFO:erna att de planerade att flytta sina viktigaste finansiella tillämpningar till molnet de närmaste två åren. Ytterligare en studie bland Gartners egna kunder i början av 2014 visade att 47 procent av organisationerna planerade att flytta sina affärssystem till molnet inom fem år.

Trenden stöds också av en stor undersökning som KPMG genomförde 2013. Slutsatsen var att 41 procent av de tillfrågade uppgav att de redan använde molnaktiverade tjänster inom ekonomi, redovisning och ekonomisk förvaltning; ytterligare 35 procent av de tillfrågade uppgav att de sannolikt skulle börja använda sådana tjänster under de kommande 18 månaderna.

Numera skulle få analytiker förneka att molnet har blivit en naturlig del av affärsmiljön. För de flesta organisationer är inte längre frågan om de kommer anamma molnet, utan när.

Så vilka är då de viktigaste skälen till varför ekonomicheferna vänder sig till molnet? Jo, det beror främst på tre faktorer:

  • effektivitet och kostnadsbesparingar
  • möjligheterna och snabbt införande
  • flexibilitet.

De grundläggande fördelarna med molnet är väletablerade. I KPMG:s undersökning menar 70 procent att molnet redan levererar effektivitet och kostnadsbesparingar.

Att kunna flytta över sina ekonomitillämpningar till en molnleverantör kan vara befriande. Leverantören tar över samtliga ”måsten” vad gäller att övervaka, hantera, köra och hålla i gång en systemmiljö. Dessutom slipper man säkerställa sekretess och tillgänglighet av användardata.

Molnleverantören tar inte bara hand om de tunga delarna, utan prenumerationsmodellen eliminerar också osäkerheten med kostnaderna. It-kostnaden blir en driftskostnad istället för en investering. Inga höga initiala investeringskostnader behövs. Och man får en förutsägbar driftskostnad, som också är skalbar i takt med att behoven förändras.

Men det är först nu, när dammet lagt sig efter den inledande vågen av molnsatsningar, som företag börjar kunna förstå hela vidden av olika molnerbjudanden. Och hur molnet är nödvändigt för att kunna skapa produktivitet och konkurrenskraft. Inte minst inom större organisationer ser man många fördelar utöver kostnad och bekvämlighet.

I takt med att molnmarknaden har mognat har ett antal trender skapats, som ökar incitamentet att flytta in i molnet. Några av dessa trender är:

  • fler hybridlösningar
  • en ökad mängd tillämpningar som uppmuntrar företag att överväga hybridlösningar
  • en ökad betydelse av traditionella leverantörer som redan har en stor portfölj av finansiella tillämpningar

Så vad innebär då detta för ekonomicheferna? Inledningsvis var molnet attraktivt för mindre och medelstora organisationer. Men nu övergår allt större organisationer till molnet. Och ofta är det hybridmoln man satsar på – men vad innebär då det?

Enkelt förklarat innebär en hybridlösning att man väljer att köra nya tillämpningar i molnet och fortsätta att köra vissa äldre system på den egna datorplattformen.

Hybridlösningar innebär att man inte behöver tänka ”big bang”, det vill säga att byta allt och köra det i molnet på en gång. Det sänker tröskeln till molnet för företag, inte minst för stora organisationer. Det innebär också att molnet kan bli en språngbräda för en processomvandling, för innovation och en ökad flexibilitet inom verksamheten.

Ekonomichefer är enligt min erfarenhet alltmer angelägna att inte hamna på efterkälken.

En hybridstrategi medger att företag kan dra fördel av molnet snabbare, genom att vissa tillämpningar kan flyttas till molnet, samtidigt som äldre system kan avvecklas i lämplig takt. För en CFO kan det innebära att man väljer att införa budgeterings-, planerings-, och prognossystem i molnet, samtidigt som man fortsätter att köra sitt affärssystem på egen plattform tills man kan finna en lämplig molnersättning.

Många organisationer hittar också de senaste innovationerna och möjligheterna till processförbättring i molnet. Helt enkelt för att nya tillämpningar som utvecklats specifikt för molnet är framtagna att ersätta äldre på-plats-lösningar.

Ta till exempel den konsumentdrivna innovationen. Här finns en stor klyfta mellan kundernas förväntningar och vad äldre affärssystem med stela datamodeller faktiskt kan leverera för att minska förväntansgapet. Trenden mot ökad individualisering av kundupplevelsen, till exempel unika produkterbjudanden, dynamisk prissättning och riktade kampanjer utifrån individens köpbeteende eller vad kunderna söker, ökar trycket på åldrande affärssystem. Dessa måste helt enkelt klara av en större mängd nya transaktionstyper. Vilket de inte alltid förmår.

Den goda nyheten är att molnlösningar som stödjer de centrala finansiella tillämpningarna blir allt vanligare i takt med att fler leverantörer erbjuder nya funktionella lösningar.

De moderna molnbaserade systemen kan reagera mer flexibelt på förändring än de gamla systemen. Till exempel gör snabbheten i att driftsätta en molnlösning att organisationer lättare kan testa nya marknader, stödja förändringar i organisationsstrukturen, och lyfta in nya förvärv i processerna.

Molnets affärsmodell innebär också att det är enklare för användare att dra fördel av nya funktioner så snart de blir tillgängliga. Det underlättar även för ekonomichefer, genom att medarbetarna inte först behöver lära sig enskilda uppgraderingar och migreringar, så som historiskt varit fallet.

I den första vågen av molnleveranser dominerades marknaden av små och oerfarna molnprogramleverantörer. De tillfredsställde främst de behov som fanns på SME-marknaden.

Dessa leverantörer erbjöd en lågkostnadsmodell som ofta byggde på att ha lite direktkontakt med kunderna, vilket kan fungera när kunderna inte är så krävande. Men för de större företagen uppstod naturligen oro för hur de aktörerna skulle kunna upprätthålla globala servicenivåer och långsiktig finansiell stabilitet, för deras meriter och produktutvecklingsplaner, säkerhet och möjligheter till dataskydd.

Till den andra vågen av molnleveranser har det skett en märkbar förskjutning mot ökad pålitlighet, med etablerade leverantörer som satsar på nya molnbaserade tillämpningar och omarbetning av befintliga produkterbjudanden specifikt för molnet. Och nu är många av de orosmoment som större företag upplevde i första vågen eliminerade. Helt enkelt för att de traditionella leverantörernas långa och beprövade historia av att leverera affärstillämpningar (i motsats till nya molnleverantörerna), ingav trygghet.

Större företag är redan bekväma med dessa leverantörer, kan deras produkter och uppskattar den servicenivå som de erbjuder. Och de kan lita på dessa leverantörers förmåga att tillhandahålla faktakunskaper, erbjuda kontinuerlig produktutveckling och överlägsen säkerhet.

För många organisationer är det den ökade flexibiliteten i att driva verksamheten via molnet som har varit avgörande för molnsatsningar. Till exempel organisationer som expanderar på tillväxtmarknader, som då kan testa marknaden, snabbt införa molntillämpningar i nya satsningar och anpassa dessa i paritet med marknadens utveckling.

På samma sätt kan molnbaserade tillämpningar hjälpa företag att snabbt standardisera transaktionshantering och rapportering i nya förvärvade bolag. Eller i mindre dotterbolag där traditionella på-plats-lösningar skulle ha tagit månader att etablera. Den snabba tillgängligheten i molnbaserade lösningar innebär att till exempel ett nyförvärvat bolag kan ha en ny budgeteringslösning i gång i molnet inom några dagar. En motsvarande på-plats-lösning som kräver investeringar i infrastruktur, kan ta månader att få igång.

Molnet väcker också nya insikter genom de många avancerade analysmöjligheter och beslutsstöd som finansiella tillämpningar omfattar. Detta, i kombination med nya samarbetsverktyg, främjar en ökad transparens i processerna och förbättrar produktiviteten.

Molnet har gjort att en ny generation av specialskrivna tillämpningar har skapats, som innebär betydande funktionella förbättringar jämfört med äldre program. Om analys och beslutsstöd tidigare fanns tillgängligt via separata tillämpningar, är dessa lösningar i dag integrerade i molnbaserade tillämpningar. Det hjälper företag att reducera komplexiteten och att lättare kunna analysera utvecklingen via en och samma mjukvarumiljö.

Integrerade sociala verktyg hjälper också till att riva barriärer mellan olika funktionella områden. Till exempel i processen offert-till-kund, där medarbetare som jobbar med försäljning, kreditkontroll, lagerhållning, inventering och redovisning alla kan dela information sömlöst i realtid för att lösa kundernas frågor, förbättra återkopplingen till kunderna och samtidigt öka produktiviteten.

Jag kan bara hålla med analytikerna – molnet är här för att stanna och alla är vinnare.