Förbered er för hållbarhetsrapporten

Cirka 1 600 svenska företag måste upprätta en hållbarhetsrapport och PWC har tittat närmare på vad det kan innebära.

Annons

Från och med räkenskapsåret 2017 är en mängd företag I Sverige skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. PWC har i ett blogginlägg samlat en mängd information som CFO:er på dessa företag bör vara medvetna om.

Till att börja gäller det förstås att veta om det egna företaget behöver lämna en hållbarhetsrapport. Skyldigheten gäller för företag som uppfyller minst två av följande kriterier:

  • Medelantalet anställda > 250
  • Balansomslutning > 175 miljoner kronor
  • Nettoomsättning > 350 miljoner kronor

Dessutom ska företag som är moderföretag i en koncern ska också upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen som helhet. Dotterbolag i en koncern kan å sin sida hänvisa till koncernens hållbarhetsrapport om att dotterföretaget (och dess samtliga dotterföretag) omfattas av koncernrapporten.

Enligt lagen måste rapporten innehålla upplysningar inom fem områden:

  1. Miljö (exempelvis användning av energi och vatten, samt växthusgasutsläpp och andra föroreningar)
  2. Sociala frågor
  3. Personalrelaterade frågor (exempelvis jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, samt dialog med lokala grupper)
  4. Mänskliga rättigheter
  5. Antikorruptionsarbete

När det gäller vilken typ av upplysningar som ska ingå så är grundregeln att du ska redogöra för väsentliga hållbarhetsrisker i verksamheten, inklusive hur företaget hanterar dessa risker. Det handlar bland annat om att beskriva företagets affärsmodell, hur hållbarhetsarbetet styrs via exempelvis policys och vilka resultat dessa policys har gett.

När rapporten är klar ska den i regel inkluderas i förvaltningsberättelsen även om det går att lägga den i årsredovisningens ”framvagn” eller i en separat rapport på företagets webbplats. Hållbarhetsrapporten ska också överlämnas till revisorn för kontroll inom samma tid som årsredovisningen i övrigt, även om den sedan publiceras som en fristående rapport.