Fortsatt rörigt om friskvårdsbidrag

Trots en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är det svårt att veta vad som gäller för skattfriheten för friskvårdsbidrag.

Efter en dom Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i fjol skulle man kunna tro att det var helt klart vad som gäller för det skattefria friskvårdsbidraget, men så är det dessvärre inte enligt EY som har analyserat frågan.

I sin dom sa HFD att pay-and-play-golf till ett värde av 4 000 kr kunde vara skattefri friskvård. Skatteverket satte utifrån det en egen beloppsgräns på 5 000 kronor. Om friskvårdsbidraget uppgick till ett högre belopp så skulle bara den överskjutande delen bli skattepliktig.

Men i somras kom ett nytt besked från domstolen. I det här fallet handlade det om ett friskvårdsbidrag på totalt 6 500 kr men uppdelat på två aktiviteter om 5 400 kr respektive 1 100 kr. Här menade Skatteverket att reglerna sa att 5 000 kronor skulle godtas som skattefri friskvård och yrkade att överskjutande belopp skulle vara skattepliktigt.

HFD kom emellertid fram till att ”ett friskvårdsbidrag om 6 500 kr är inte en skattefri personalvårdsförmån”. Domstolen kommenterade inte att det rörde sig om två aktiviteter eller om summan skulle kunna delas upp i en skattefri och en överskjutande skattepliktig del.

Så nu har Skatteverket dragit slutsatsen att ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kronor är skattepliktigt i sin helhet, men det är inte omöjligt att HFD skulle göra en annan bedömning om ett nytt fall dyker upp.

I en kommentar skriver EY: Det kan konstateras att HFD:s uppdrag främst är att meddela prejudikat. Det är därför beklagligt att man i det här fallet valde att inte ens behandla de olika argument och resonemang som förts fram av parterna, detta särskilt då Skatteverkets tidigare inställning har grundat sig i ett annat svårtolkat avgörande från samma instans. I stället för att bringa klarhet i frågorna kring friskvårdsförmåner har HFD nu snarare skapat ytterligare frågetecken.