Förvirring om digitaliseringen bland företagsledarna

En undersökning från Deloitte visar att det finns gott om paradoxer när man skärskådar företagens digitala strategier.

Digitaliseringen fortgår med oförminskad kraft, men det leder också till en hel del paradoxer verkar det som. När Deloitte frågade 361 chefer i 11 länder visade det sig nämligen att en del av deras åsikter gick helt på tvärs med andra åsikter de hade.

Deloitte har sammanfattat resultaten i rapporten Industry 4.0 Paradox och där identifierar de flera områden där paradoxerna är tydliga:

  • Strategi. 94 procent av de tillfrågade uppgav att den digitala transformeringen hade högsta prioritet i deras företag. Men samtidigt lägger de bara elva procent av forsknings- och utvecklingsbudget av budgeten till att hitta nya och innovativa sätt att utnyttja digitaliseringens möjligheter.
  • Försörjningskedjan. Försörjningskedjan (Supply Chain) är den funktion som företagsledarna prioriterar allra högst när det gäller vad som behöver digitaliseras. Samtidigt är det bara 34 procent av de svarande som ser den största digitala innovationen inom just det området. Högst innovationstakt ser de istället inom IT. Något som kan tyda på att vad som verkligen blir gjort när det gäller digitalisering bygger på hur lätt det är att nå resultat snarare än hur viktigt det är för företagets konkurrenskraft.
  • Personal. 85 procent av cheferna i undersökningen menar att de har exakt den personal och de kompetenser de behöver för att driva den digitala transformeringen. Då kan det verka något förvånande att den största utmaningen som företagen ser är att hitta rätt personal. Här verkar det finnas en stor skillnad mellan de som till stor del använder modern teknik i sitt dagliga arbete och de som använder de tekniska lösningarna betydligt mindre. Ju mer cheferna använder modern teknik desto mer övertygade är de att alla kan använda lösningarna och att de därför redan har rätt personal på plats. De som inte använder tekniken så mycket har svårare att förstå den och verkar därför tro att det behövs nya kompetenser för att förstå sig på de tekniska lösningarna.

Slutsatsen blir att företagsledarna till stor del är väl medvetna om vikten av att lyckas med den digitala transformeringen, men att de fortfarande inte riktigt är på det klara på vad som behövs för få ut det som företaget verkligen har mest nytta av ur den nya tekniken.