Framtidens anställda kräver it och flexibilitet

På första plats över prioriteringarna hamnar möjligheten att utvecklas på företaget. 20 procent av 4364 medverkande ungdomar i Pwc:s undersökning anser utvecklingsmöjligheter på företaget är det viktigaste. På andra plats med 19 procent hamnar flexiblare arbetstider med fokus på balans mellan fritid och arbetsliv. Först på tredje plats kommer ekonomiska belöningssystem som till exempel bonusar.

– En av företagens absolut största utmaningar framöver handlar om att hitta och behålla rätt kompetens. De arbetsgivare som förstår de ungas synsätt och som anpassar sin organisation efter det är också de som klarar sig bäst i konkurrensen om att faktiskt attrahera de nya talangerna, kommenterar Anders Assarson, ansvarig för Human Resource Services inom PwC.

Genom internet och sociala medier är dagens unga en ofta uppkopplad och nätverkande generation. Fler än 40 procent föredrar att kommunicera elektroniskt framför att använda telefonen eller genom personliga möten. Tre fjärdedelar av de tillfrågade anser dessutom att tillgången till teknik är avgörande för deras effektivitet på jobbet.

– Att som arbetsgivare hantera den nya generationen blir betydligt mer komplext än chefskapet över tidigare åldersgrupper. Den här generationen tar inte bara med sig nya värderingar utan deras entré på arbetsmarknaden innebär också att åldersspridningen bland arbetstagare blir väldigt stor. Det kan ge avtryck på arbetssätt och företagskultur och är definitivt en framtidsfråga för företagen, säger Anders Assarson.

Undersökningen visar även att den nya generationen arbetstagare skiljer sig från andra åldersgrupperingar. Några av karaktärsdragen som utmärker gruppen är bland annat en svag lojaliteten (25 procent uppskattar att de kommer att ha sex eller fler arbetsgivare), drivkraft att avancera snabbt (52 procent anger möjlighet till karriär som det viktigaste) samt en önskan om utlandstjänst (71 procent vill arbeta utomlands).

De flesta tillfrågade var dock införstådda med att de måste lägga ett eller flera krav åt sidan för att alls komma in på arbetsmarknaden. Över 70 procent av respondenterna anger att de fått kompromissa med sina önskemål för att få en anställning.